Unit 6 6E. World Skills – Tiếng Anh 12 Friends Global: What was your last dream or nightmare about?
Giải tiếng Anh 12 Unit 6 6E. World Skills Array. SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions. 2 Read the text. How could...
Unit 6 6C. Listening – Tiếng Anh 12 Friends Global: Describe the photo. What do you think is happening?
Hướng dẫn giải tiếng Anh 12 Unit 6 6C. Listening Array. SPEAKING Work in pairs. Answer the questions. 2 Read the Listening Strategy...
Unit 5 Review Unit 5 – Tiếng Anh 12 Friends Global: an extra received on top of the wages?
Hướng dẫn giải tiếng Anh 12 Unit 5 Review Unit 5 Array. Read the text. Match paragraphs (A-C) with questions (1-6). Each paragraph...
Unit 6 6A. Vocabulary – Tiếng Anh 12 Friends Global: SPEAKING Look at the ‘eatwell’ plate. What does it suggest we eat the most...
Hướng dẫn trả lời tiếng Anh 12 Unit 6 6A. Vocabulary Array. SPEAKING Look at the 'eatwell' plate. What does it suggest we...
Unit 5 5H. Writing – Tiếng Anh 12 Friends Global: Have you ever sat for an IELTS test? Are you patient? Can you work...
Giải chi tiết tiếng Anh 12 Unit 5 5H. Writing Array. SPEAKING Work in pairs. Look at the want ad and discuss the...
Unit 5 5I. Culture – Tiếng Anh 12 Friends Global: SPEAKING Look at the photo. What are the people doing? Would you like to...
Hướng dẫn giải tiếng Anh 12 Unit 5 5I. Culture Array. SPEAKING Look at the photo. What are the people doing? Would you...
Unit 5 5G. Speaking – Tiếng Anh 12 Friends Global: SPEAKING Work in pairs. Describe one photo each (A or B). What do you...
Hướng dẫn giải tiếng Anh 12 Unit 5 5G. Speaking Array. SPEAKING Work in pairs. Describe one photo each (A or B). What...
Unit 5 5F. Reading – Tiếng Anh 12 Friends Global: SPEAKING Look at the following ideas. What problems are mentioned? Which is of the...
Hướng dẫn cách giải/trả lời tiếng Anh 12 Unit 5 5F. Reading Array. SPEAKING Look at the following ideas. What problems are mentioned?...
Unit 5 5E. Word Skills – Tiếng Anh 12 Friends Global: Read the message board. Who thinks highly of the HR manager?
Hướng dẫn cách giải/trả lời tiếng Anh 12 Unit 5 5E. Word Skills Array. Read the message board. Who thinks highly of the...
Unit 5 5D. Grammar – Tiếng Anh 12 Friends Global: Physician Akrit Jaswal had a very unusual childhood. He didn’t use to play with...
Trả lời tiếng Anh 12 Unit 5 5D. Grammar Array. Read the text. What is unusual about Akrit Jaswal? 2 Read the Learn...

Mới cập nhật

Bài tập Nói và nghe trang 59 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Trong văn bản Phòng sô-cô-la ti vi,...
Lời Giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập Nói và nghe trang 59 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập Viết trang 59 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Vẽ sơ đồ tóm tắt nội dung văn bản...
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2, 3, 4 giải Bài tập Viết trang 59 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập tiếng Việt trang 58 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: So sánh các cặp câu dưới đây và...
Giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập tiếng Việt trang 58 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời...
Bài tập Đọc trang 50 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Đoạn trích sau và liệt kê những chi tiết...
Phân tích và giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập Đọc trang 50 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập Viết trang 44 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà...
Lời Giải Câu 1, 2 giải Bài tập Viết trang 44 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo. Khi...
Bài tập tiếng Việt trang 43 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Số từ Ý nghĩa bổ sung cho danh...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2 giải Bài tập tiếng Việt trang 43 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng...