Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 28.13 trang 79 Sách BT Vật Lý 12: Nếu hiệu điện...

Bài 28.13 trang 79 Sách BT Vật Lý 12: Nếu hiệu điện thế giữa hai cực của một ống Cu-lít-giơ bị giảm 2 000 V...

Nếu hiệu điện thế giữa hai cực của một ống Cu-lít-giơ bị giảm 2 000 V thì tốc độ của các êlectron tới anôt giảm 5 200 km/s. Hãy tính hiệu điện thế của ống và tốc độ của các êlectron.

. Bài 28.13 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 28. Tia X

28.13. Nếu hiệu điện thế giữa hai cực của một ống Cu-lít-giơ bị giảm 2 000 V thì tốc độ của các êlectron tới anôt giảm 5 200 km/s. Hãy tính hiệu điện thế của ống và tốc độ của các êlectron.

Hướng dẫn giải chi tiết

Quảng cáo

Ta có phương trình 

\(\eqalign{
& {1 \over 2}{m_e}{v^2} = – e{U_{KA}} \cr
& {1 \over 2}{m_e}{\left( {v – \Delta v} \right)^2} = – e\left( {{U_{KA}} – \Delta {U_{KA}}} \right) \cr
& {v^2} – 2v\Delta v\, + {\left( {\Delta v} \right)^2} = {{ – 2e{U_{KA}}} \over m} + {{2e\Delta {U_{KA}}} \over m} \cr} \)

Do đó

\(v = {{\Delta v} \over 2} + {{e\Delta {U_{KA}}} \over {m\Delta v}} = 70,{2.10^6}m/s\)

Hiệu điện thế của ống

\({U_{AK}} = {{m{v^2}} \over {2e}} = 14kV\)