Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 39.1 -39.5 trang 115 Sách bài tập Vật Lý 12: Nguồn...

Bài 39.1 -39.5 trang 115 Sách bài tập Vật Lý 12: Nguồn gốc năng lượns của Mặt Trời là do...

Nguồn gốc năng lượns của Mặt Trời là do. Bài 39.1 -39.5 trang 115 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 39 : Phản ứng nhiệt hạch

39.1.Nguồn gốc năng lượns của Mặt Trời là do

A. các phản ứng hoá học xảy ra troníĩ lòng nó.

B. các phản ứng phân hạch xảy ra trong lòng nó.

C. các phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong lòng nó.

D. các quá trình phóng xạ xảy ra trong lòng nó.

39.2. Tổng hợp hạt nhân \({}_2^4He\) từ phản ứng hạt nhân

\({}_1^1H + {}_3^7Li \to {}_2^4He + X\)

Mồi phản ứng trên toả năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là

A. 2,6.1024 MeV.                     B. 2,4.1024 MeV.

C. 5,2.1024 MeV.                     D. 1.3.1024 MeV.

39.3. Phản ứng hạt nhân nào dưới đây không phải là phan ứng nhiệt hạch ?

Quảng cáo

A. \({}_1^1H + {}_1^3H \to {}_2^4He \)             B. \({}_1^2H + {}_1^2H \to {}_2^4He \)     

C. \({}_1^2H + {}_3^6Li \to {}_2^4He\).            D. \({}_2^4He + {}_7^{14}N \to {}_8^{17}O + {}_1^1H\)

39.4. Năng lượng toả ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng toả ra trong phản ứng phân hạch vì

A. phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ rất cao.

B. mỗi phản ứng nhiệt hạch toả ra một năng lượne lớn hơn năng lượng mà mỗi phán ứng phân hạch toả ra.

C. cùng một lượng nhiên liệu của phản ứng nhiệt hạch toả ra một nănr lượng lớn hơn năng lượng mà cùng một lượng nhiên liệu của phản ứng phân hạch toả ra.

D. các hạt nhân tham gia vào phản ứng nhiệt hạch “nhẹ” hơn các hạt nhài tham gia vào phản ứng phân hạch.

39.5. Hãy chọn phát biểu đúng.

Trong các nhà máy điện hạt nhân thì

A. năng lượng của phản ứng phân hạch được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. năng lượng của phản ứng nhiệt hạch được biến đổi trực tiếp thành điện năng,

C. năng lượng của phản ứng phân hạch được biến thành nhiệt năng, rồi thành cơ năng và sau cùng thành điện năng.

D. năng lượng của phản ứng nhiệt hạch được biến đổi thành nhiệt năng, rồi thành cơ năng và sau cùng thành điện năng.

Đáp án:

39.1 39.2 39.3 39.4 39.5
C A D C C