Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn...

Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi số 1 bài 1 Tập hợp sách Toán cánh Diều trang 6: Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10.

Hướng dẫn:

– Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn {}, cách nhau bởi dấu ;

– Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.

Giải:

Quảng cáo

Tập hợp A  các số tự nhiên <10 là:

A = {1; 3; 5; 7; 9}