Toán 6 sách Cánh Diều

Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều
Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm. Điểm O có là trung...
Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3 cm và OC = a (cm), với 0 < a < 3.

Quảng cáo
Bạn Hoan tham gia trò chơi tìm đường đi trên sơ đồ ở Hình 88. Em hãy giúp bạn Hoan chọn từ “trái”, “phải”,...
Bạn Hoan tham gia trò chơi tìm đường đi trên sơ đồ ở Hình 88. Em hãy giúp bạn Hoan chọn từ “trái”, “phải”, “vuông”, “nhọn”, “tù” thích hợ

Mới cập nhật

Bài 10, 11, 12 trang 103 Toán 6 cánh diều: Dùng thước đo góc để đo các các góc tại đỉnh của ngôi sao,...
Hướng dẫn giải bài 10, 11, 12 trang 103 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2. Bài tập cuối Chương 6 Hình học phẳng Bài...
Giải bài 9 trang 103 Toán 6 cánh diều: Chọn từ “nhọn” “vuông” “tù” “bẹt” thích hợp cho [?]
Hướng dẫn làm bài 9 trang 103 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2. Bài tập cuối Chương 6 Hình học phẳng Chọn từ "nhọn"...
Đo các góc trong hình 98 và chỉ ra góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt
Giải bài 8 trang 102 Toán 6 Cánh diều tập 2. Bài tập cuối Chương 6: Hình học phẳng Đo các góc trong hình 98...
Trong hình 97 đọc tên các điểm: a) Nằm trong góc xOy b) Nằm ngoài góc xOy
Giải bài 7 trang 103 SGK Toán 6 tập 2 Cánh diều. Bài tập cuối Chương 6 Hình học phẳng Trong hình 97 đọc tên...
Giải bài 5, 6 trang 102 Toán 6 cánh diều tập 2: Quan sát Hình 95 Đọc tên các tia có trong hình
Hướng dẫn làm bài 5, 6 trang 102 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2. Bài tập cuối Chương 6: Hình học phẳng Bài 5. Quan...
Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm. Điểm O có là trung...
Giải bài 4 trang 102 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2. Bài tập cuối Chương 6: Hình học phẳng Trên đường thẳng xy lấy...