Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 7 trang 70 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo:...

Bài 7 trang 70 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo: Tìm số nguyên x, biết: a) (- 24) . x = – 120;...

Giải bài 7 trang 70 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên

Câu hỏi: Tìm số nguyên x, biết:

a) (- 24) . x = – 120;                                       b) 6 . x = 24.

Giải: 

a) (- 24) . x = – 120

<=> x = (- 120) : (- 24)

Quảng cáo

=>  x = 5

b) 6 . x = 24

<=> x = 24 : 6

=> x = 4