Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.54 trang 76 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính giá...

Bài 3.54 trang 76 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính giá trị của biểu thức P = (-35).x – (-15).37 trong mỗi trường hợp sau...

Giải bài 3.54 trang 76 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 3

Câu hỏi: Tính giá trị của biểu thức P = (-35).x – (-15).37 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 15

b) x = -37

Quảng cáo

Giải: a) x = 15 thì P = (-35).x – (-15).37 = (-35).15 – (-15).37 = (-35).15 + 15.37 = 2.15 = 30

b) x = -37 thì P = (-35).(-37) – (-15).37 = 35.37 + 15.37 = 37.(15 + 35) = 37.50 = 1850