Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Một nguyên tử có 10 proton trong hạt nhân. Theo mô hình...

Một nguyên tử có 10 proton trong hạt nhân. Theo mô hình nguyên tử của Ro-dơ-pho – Bo, số lớp electron của nguyên tố đó là B. C. D. 4...

Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo từng lớp khác nhau Phân tích, đưa ra lời giải 2.12 - Bài 2. Nguyên tử - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Một nguyên tử có 10 proton trong hạt nhân. Theo mô hình nguyên tử của Ro-dơ-pho – Bo, số lớp electron của nguyên tố đó là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

- Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo từng lớp khác nhau:

+ Lớp electron trong cùng (gần hạt nhân nhất) chứa tối đa 2 electron.

Advertisements (Quảng cáo)

+ Các lớp electron khác chứa tối đa 8 electron hoặc nhiều hơn

- Vỏ nguyên tử gồm các electron sắp xếp thành từng lớp. Các electron sắp xếp vào các lớp theo thứ tự từ trong ra ngoài cho đến hết.

Answer - Lời giải/Đáp án

- Số electron trong nguyên tố trên là 10 (Vì nguyên tử trung hòa về điện nên tổng số hạt proton bằng tổng số hạt electron).

- Lớp electron thứ nhất (gần hạt nhân nhất) có 2 electron.

- Lớp electron thứ hai có 10 – 2 = 8 electron (Lớp electron thứ hai chứa tối đa 8 electron).

⇨ Nguyên tố trên có 2 lớp electron.

⇨ Chọn B.