Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức So sánh hiện tượng cảm ứng của thực vật với động vật....

So sánh hiện tượng cảm ứng của thực vật với động vật. Cảm ứng ở thực vật...

Cảm ứng ở thực vật Hướng dẫn giải 33.6 - Bài 33. Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

So sánh hiện tượng cảm ứng của thực vật với động vật.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Cảm ứng ở thực vật:

+ Diễn ra chậm

+ Hình thức kém đa dạng

Cảm ứng ở động vật:

+ Diễn ra nhanh

+ Hình thức đa dạng

Answer - Lời giải/Đáp án

Hiện tượng cảm ứng ở thực vật thường diễn ra chậm và kém đa dạng hơn so với cảm ứng ở động vật.