Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Trong các loài thực vật sau đây, loài nào có rễ dài...

Trong các loài thực vật sau đây, loài nào có rễ dài nhất?...

Tùy thuộc vào những điều kiện sống khác nhau mà bộ rễ của thực vật sẽ phát triển theo những Hướng dẫn trả lời 30.3 - Bài 30. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Trong các loài thực vật sau đây, loài nào có rễ dài nhất?

A. Cây dừa.

B. Cây cà chua.

C. Cây cỏ lạc đà.

D. Cây lúa nước.

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Tùy thuộc vào những điều kiện sống khác nhau mà bộ rễ của thực vật sẽ phát triển theo những hướng khác nhau. Vd: Cây cỏ lạc đà có môi trường sống là khô hạn, thiếu nước nên bộ rễ sẽ phát triển mạnh tăng cường kích thước để tìm kiếm nguồn nước.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án C

Loài có rễ dài nhất là cây cỏ lạc đà.