Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Nhu cầu nước của cây thấp nhất trong điều kiện thời tiết...

Nhu cầu nước của cây thấp nhất trong điều kiện thời tiết nào dưới đây?...

Các đặc điểm của đất như độ ẩm, hàm lượng khí O 2 trong đất Vận dụng kiến thức giải 30.5 - Bài 30. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Nhu cầu nước của cây thấp nhất trong điều kiện thời tiết nào dưới đây?

A. Mùa hè, nhiệt độ cao, độ ẩm trung bình.

B. Mùa thu, nhiệt độ trung bình, độ ẩm trung bình.

C. Mùa đông, nhiệt độ thấp, độ ẩm thấp.

D. Mùa xuân, nhiệt độ trung bình, độ ẩm cao.

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Các đặc điểm của đất như độ ẩm, hàm lượng khí O2 trong đất, … có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ nước và chất dinh dưỡng ở rễ cây.

Sự trao đổi nước và chất dinh dưỡng của thực vật còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm không khí,… Ánh sáng chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước ở lá với vai trò là tác nhân gây mở khí khổng. Nhiệt độ ảnh hưởng đến cả sự hấp thụ nước ở rễ, vận chuyển nước trong thân và thoát hơi nước ở lá. Độ ẩm không khí liên quan chặt chẽ đến quá trình thoát hơi nước ở lá, độ ẩm không khí càng thấp thì thoát hơi nước càng mạnh.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án D

Vào mùa xuân, nhiệt độ trung bình, độ ẩm cao thì nhu cầu nước của cây là thấp nhất. Vì thời điểm này nhiệt độ không cao mà độ ẩm không khí cũng lớn nên cây không phải hấp thụ nước nhiều vẫn đảm bảo lượng nước cho cây sử dụng.