Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Soạn bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ trang 10...

Soạn bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ trang 10 Văn lớp 8...

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ – Soạn bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ trang 10 SGK ngữ văn 8. Từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp

Từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp
Quan sát sơ đồ dưới đây và trả lời câu hỏi:

a) Nghĩa của từ động vật rộng hơn nghĩa của các từ thú, chim, cá. Bởi vì phạm vi nghĩa của từ động vật bao hàm phạm vi nghĩa của các từ thú, chim, cá.
b) Nghĩa của từ thú rộng hơn nghĩa cùa các từ voi, hươu. Bới vì phạm vi nghĩa của từ thú bao hàm phạm vi nghĩa của các từ Voi, hươu.
Nghĩa cúa từ chim rộng hơn nghĩa của các từ tu hú, sáo. Bởi vì phạm vi nghĩa của từ chim bao hàm phạm vi nghĩa của các từ tu hú, sáo.
Nghĩa cúa từ cá rộng hơn nghĩa cúa các từ cá rô, cá thu. Bởi vì phạm vi nghĩa cũa từ cá bao hàm nghĩa của các từ cá rô, cá thu…
c) Nghĩa của các từ thú, chim, cá rộng hơn nghĩa cùa các từ voi, hươu… tu hú, sáo… cá rô, cá thu… và hẹp hơn từ động vật.
Sơ đồ trên cũng còn được thể hiện bằng một hình thái khác:
– Một từ ngữ được coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác.
– Một từ ngữ được coi là có nghĩa hẹp khỉ phạm vi của từ ngữ đó bao hàm trong phạm vi nghĩa của ngữ khác.
– Một từ ngữ có nghĩa rộng đối với những tử ngữ này, đồng thời có thế có nghĩa hẹp dối với một từ ngũ khác.

Quảng cáo