Luyện tập

Bài tập 2 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Hai phân thức sau đây có bằng nhau không ?...
Bài tập - Chủ đề 4 : Định nghĩa – Các phép biến đổi phân thức - Bài tập 2 trang 61 Tài...
Hoạt động 1 trang 86 tài Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Dựa vào khái niệm khối lượng mol, em...
Hoạt động 1 trang 86 tài Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 1 mol H2O có khối lượng là 18...
Các hình biểu diễn của bản vẽ thể hiện các bộ phận nào của ngôi nhà ?
Bài 15. Bản vẽ nhà - Câu 2 trang 49 SGK Công Nghệ 8 . Các hình biểu diễn của bản vẽ thể hiện...
Câu hỏi 3 Bài 1 trang 65 Toán 8 Tập 1 : Nhắc lại định lý về tổng ba góc của một tam giác
Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 65 Toán 8 Tập 1 . (eqalign{ & Rightarrow widehat {{A_1}} + widehat B + widehat...
Hoạt động 2 trang 75 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bài 41. Độ tan của một chất trong nước...
Hoạt động 2 trang 75 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. Bài 41. Độ tan của một chất trong nước...