Bài tập trắc nghiệm 23,24,25,26 trang 108 SBT Sinh 8: Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào...
Bài 23. Hệ thần kinh bao gồm … (1) … và … (2) … Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành … (3)…. và … (4)…....
Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 126 SBT Sinh học 8: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng...
Bài 1. Trong các tuyến sau, tuyến giữ vai trò quan trọng nhất là...
Bài tập trắc nghiệm 22,23,24,25,26,27,28,29 trang 130 SBT Sinh 8: Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào...
Bài 22. Tuyến trên thận gồm … (1) … Phần vỏ tiết ra hoocmôn có tác dụng … (2)… Phần tuỷ tiết… (3)… có tác dụng … (4)R...

Luyện tập

Write – Viết – Unit 11 – Trang 105 – môn Anh 8, Read the first part of a story about traveling around Viet...
Unit 11: Travelling around Viet Nam - Du lịch vòng quanh Việt Nam - Write - Viết - Unit 11 - Trang 105 -...
Giá trị của tài nguyên sinh vật
Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam - Giá trị của tài nguyên sinh vật. Sinh vật nước ta là một nguồn tài...
Câu 4 Unit 15 Trang 130 Sách BT Tiếng Anh lớp 8: Complete the sentences with yet or already
Complete the sentences with yet or already. Câu 4 Unit 15 Trang 130 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Unit 15: COMPUTERS...