Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 144 SBT Sinh học 8: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau : 
Bài tập trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 145 SBT Sinh 8: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 13,14,15,16 trang 147 SBT Sinh học 8: Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền...
Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trông trong các càu sau cho phù hợp :
Bài tập trắc nghiệm 23,24,25,26 trang 108 SBT Sinh 8: Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào...
Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp :
Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 126 SBT Sinh học 8: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 22,23,24,25,26,27,28,29 trang 130 SBT Sinh 8: Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào...
Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp.

Luyện tập

Câu hỏi 2 – Mục I – Tiết 18 – Trang 94 – SGK Sử 8, Qua các hình ảnh 65,66,67, em có nhận...
Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết 18...
Qua hai văn bản Tức nước vỡ bờ và Lão Hạc. Hãy viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của mình về người nông dân...
Lão Hạc - Nam Cao - Qua hai văn bản Tức nước vỡ bờ và Lão Hạc. Hãy viết đoạn văn nêu cảm nghĩ...
Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta, – Muốn chiếm nước ta, biến nước ta thành thuộc địa của chúng
Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 - Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta. - Muốn chiếm...