Trang chủ Lớp 8 SBT Tiếng Anh 8 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo) Writing: A festival review – Unit 8. On screen – SBT Tiếng...

Writing: A festival review - Unit 8. On screen - SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Look at the pictures of a festival. What type of festival do you think it is?...

Gợi ý giải Bài 1, 2, 3, 4 Writing: A festival review - Unit 8. On screen - SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus Array - Unit 8. On screen Look at the pictures of a festival. What type of festival do you think it is?

Bài 1

1 Look at the pictures of a festival. What type of festival do you think it is?

(Quan sát hình ảnh lễ hội. Bạn nghĩ đó là loại lễ hội nào?)

Answer - Lời giải/Đáp án

I think this is a book festival.

(Tôi nghĩ đây là lễ hội sách.)


Bài 2

2 Read the review in exercise 3 and complete the middle column of the table.

(Đọc phần ôn tập ở bài tập 3 và hoàn thành cột giữa của bảng.)

Answer - Lời giải/Đáp án


Bài 3

3 Read the review again and complete the sentences.

(Đọc lại bài nhận xét và hoàn thành câu.)

Hay Festival 13th JULY

I’d like to talk about a festival I went to recently. It’s called Hay Festival, and it’s held in Hay-on-Wye for ten days every May. Hay is an unusual town, with nearly thirty bookshops, and its festival is all about literature and the arts. Authors, journalists and political and cultural speakers are invited to give talks. During the festival, the town is visited by 250,000 people.

The festival was started around thirty years ago by a father and son. Recently, other international locations have been added, and there are now nine Hay Festivals around the world. The modern festival is a mixture of literature, films, music and children’s events.

This year’s festival starred comedians, world-famous novelists and great jazz acts. The thing I liked most about the festival was its relaxed atmosphere. All in all, I’d recommend Hay to anyone who loves reading and ideas.

Find out more at hayfestival.com.

1 It’s ……………… Hay Festival.

2 It’s held ……………. Hay-on-Wye, ten days……………. May.

3 The festival is ………………. literature.

4 Speakers are ……………….. to give talks.

5 It ……………. around thirty years ago, ………………… a father and son.

6 The festival is a …………….. of literature, films, music and children’s events.

7 The thing I liked ………….. about the festival was its relaxed atmosphere.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Tạm dịch:

Lễ hội Hay ngày 13 tháng 7

Tôi muốn nói về một lễ hội mà tôi đã tham dự gần đây. Nó được gọi là Lễ hội Hay và được tổ chức ở Hay-on-Wye trong mười ngày vào tháng 5 hàng năm. Hay là một thị trấn khác thường với gần ba mươi hiệu sách và lễ hội ở đây chủ yếu là về văn học và nghệ thuật. Các tác giả, nhà báo và diễn giả chính trị và văn hóa được mời đến nói chuyện. Trong lễ hội, thị trấn có 250.000 người đến thăm.

Advertisements (Quảng cáo)

Lễ hội được bắt đầu khoảng ba mươi năm trước bởi một người cha và con trai. Gần đây, các địa điểm quốc tế khác đã được bổ sung và hiện có 9 Lễ hội Hay trên khắp thế giới. Lễ hội hiện đại là sự kết hợp của văn học, phim ảnh, âm nhạc và các sự kiện dành cho trẻ em.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của các diễn viên hài, tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới và các nghệ sĩ nhạc jazz vĩ đại. Điều tôi thích nhất ở lễ hội là bầu không khí thoải mái. Nói chung, tôi muốn giới thiệu Hay cho những ai yêu thích đọc sách và ý tưởng.

Answer - Lời giải/Đáp án

1 It’s called Hay Festival.

(Nó được gọi là Lễ hội Hay.)

2 It’s held in Hay-on-Wye, ten days every May.

(Nó được tổ chức ở Hay-on-Wye, mười ngày vào tháng Năm hàng năm.)

3 The festival is all about literature.

(Lễ hội tất cả là về văn học.)

4 Speakers are invited to give talks.

(Diễn giả được mời phát biểu.)

5 It was started around thirty years ago, by a father and son.

(Nó được bắt đầu khoảng ba mươi năm trước, bởi một người cha và con trai.)

6 The festival is a mixture of literature, films, music and children’s events.

(Lễ hội là sự kết hợp giữa văn học, phim ảnh, âm nhạc và các sự kiện dành cho trẻ em.)

7 The thing I liked most about the festival was its relaxed atmosphere.

(Điều tôi thích nhất ở lễ hội là bầu không khí thoải mái.)


Bài 4

4 Write your own review of a festival. Think and plan by completing the table in exercise 2 with information for your festival. Include the phrases on this page in your review.

(Viết nhận xét của riêng bạn về một lễ hội. Hãy suy nghĩ và lập kế hoạch bằng cách hoàn thành bảng trong bài tập 2 với thông tin về lễ hội của bạn. Bao gồm các cụm từ trên trang này trong bài đánh giá của bạn.)

Include the following information:(Bao gồm các thông tin sau:)

+ the name, place and time of the festival

(Tên, địa điểm, thời gian diễn ra lễ hội)

+ what the festival is about

(Lễ hội có nội dung gì)

+ the history of the festival

(Lịch sử lễ hội)

+ what you like most about it

(Điều bạn thích nhất ở nó)

Answer - Lời giải/Đáp án