Trang chủ Lớp 8 SBT Tiếng Anh 8 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo) CUMULATIVE REVIEW – Starter – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 8...

CUMULATIVE REVIEW - Starter - Unit 2 - SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Look at the photo below. What are they doing? Are you good at this?...

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, ; 6: A, , B, , C, Internet Search CUMULATIVE REVIEW - Starter - Unit 2 - SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus - Cumulative review Look at the photo below. What are they doing? Are you good at this? 2 Read a competition entry.

Bài 1

Speaking

1 Look at the photo below. What are they doing? Are you good at this?

(Nhìn vào bức ảnh dưới đây. Họ đang làm gì? Bạn có giỏi việc này không?)

Answer - Lời giải/Đáp án

They are making desserts. (Họ đang làm món tráng miệng.)

I am not good at cooking. (Tôi không giỏi nấu ăn.)


Bài 2

Reading

2 Read a competition entry. What did Matt learn during his course?

(Đọc bài dự thi. Matt đã học được điều gì trong thời gian học tập của mình.)

Write about an amazing course you took part in and win a weekend in Rome.

All about the desserts!by Matt Walker

I took part in a wonderful cookery course where I learned to prepare desserts from different countries. I’m sure it is one of the best cookery courses in the world. Why?

Every day, we were busy learning from morning to night. First, we all had breakfast. During this time, our teachers talked about the day’s delicious desserts. Then we made everything from strudel to sundaes and baklava to baked Alaska. It was absolutely amazing!

I really loved all the kitchen gadgets, too, such as the ice cream machine. We made three different types of gelato and I felt like a real chef, especially in my baggy white shirt and patterned trousers!

In the evenings, we normally talked about what makes a dessert delicious. Eating is a multi-sensory experience where sight, smell and touch are as important as taste.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Tạm dịch:

Viết về một khóa học tuyệt vời mà bạn đã tham gia và giành được một kỳ nghỉ cuối tuần ở Rome.

Tất cả về món tráng miệng! của Matt Walker

Tôi đã tham gia một khóa học nấu ăn tuyệt vời, nơi tôi học cách chế biến các món tráng miệng từ các quốc gia khác nhau. Tôi chắc chắn đây là một trong những khóa học nấu ăn tốt nhất trên thế giới. Tại sao?

Ngày nào chúng tôi cũng bận học từ sáng đến tối. Đầu tiên, tất cả chúng tôi đều ăn sáng. Trong thời gian này, các giáo viên của chúng tôi đã nói về những món tráng miệng ngon miệng trong ngày. Sau đó, chúng tôi làm mọi thứ từ bánh strudel đến bánh kem và bánh baklava cho đến món Alaska nướng. Nó hoàn toàn tuyệt vời!

Tôi cũng thực sự yêu thích tất cả các thiết bị nhà bếp, chẳng hạn như máy làm kem. Chúng tôi đã làm ba loại gelato khác nhau và tôi cảm thấy mình như một đầu bếp thực thụ, đặc biệt là trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và quần dài có hoa văn!

Vào buổi tối, chúng tôi thường nói về điều gì tạo nên sự ngon miệng cho món tráng miệng. Ăn uống là một trải nghiệm đa giác quan trong đó thị giác, khứu giác và xúc giác cũng quan trọng như vị giác.

Answer - Lời giải/Đáp án

Answer - Lời giải/Đáp án

He learned to prepare desserts, cakes and ice cream.

(Anh học cách chuẩn bị món tráng miệng, bánh ngọt và kem.)


Bài 3

3 Read the competition entry again. Complete the sentences.

(Đọc lại bài dự thi. Hoàn thành các câu.)

1 You can win a trip to Rome when you write about an ……………. course you did.

2 During …………….., the teachers talked about what desserts to make that day.

3 Matt learned how to use a different kitchen ……………… like the ice cream machine.

4 In the kitchen, some chefs wear ………….. shirts and …………….. trousers.

5 Matt tried to find out what makes a dessert ……………… .

Answer - Lời giải/Đáp án

1 You can win a trip to Rome when you write about an amazing course you did.

(Bạn có thể giành được một chuyến đi tới Rome khi viết về một khóa học tuyệt vời mà bạn đã tham gia.)

2 During breakfast, the teachers talked about what desserts to make that day.

(Trong bữa sáng, các giáo viên bàn về món tráng miệng sẽ làm ngày hôm đó.)

3 Matt learned how to use different kitchen gadgets like the ice cream machine.

(Matt đã học cách sử dụng các dụng cụ nhà bếp khác nhau như máy làm kem.)

4 In the kitchen, some chefs wear baggy shirts and patterned trousers.

(Vào bếp, một số đầu bếp mặc áo sơ mi rộng thùng thình và quần có họa tiết.)

5 Matt tried to find out what makes a dessert delicious.

(Matt cố gắng tìm hiểu xem điều gì khiến món tráng miệng trở nên ngon miệng.)


Bài 4

4 Listen to a radio programme with a chef, Daniel Nold. Choose the correct answer.

(Nghe chương trình phát thanh với đầu bếp Daniel Nold. Chọn câu trả lời đúng.)

What doesn’t Daniel Nold do at the moment?

(Daniel Nold không làm gì vào lúc này?)

a teach cooking b work in a restaurant c sell books about desserts

(dạy nấu ăn) (làm việc trong nhà hàng) (bán sách về món tráng miệng)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Bài nghe:

MC: I’m here today with Daniel Nold, a chef who specializes in making desserts. Daniel also teaches cookery courses for teenagers and adults. He’s got his own restaurant in London. And right now, he’s writing a book about desserts. Daniel, tell us more about your book.

Daniel: Actually, I haven’t started writing it yet. It’s my first book. And I’d like it to be all about taste.

MC: Taste?

Daniel: Yes. Generally, people eat quickly and forget to enjoy their food. Sometimes they don’t even notice how it tastes. They might say “Um, it’s great” or “It’s disgusting without understanding the ingredients and what makes them special?”

MC: I’ve heard that you will organize dessert tasting sessions in your restaurant. What are these?

Daniel: We prepare different desserts, cake, cookies, ice cream, everything. People come and try them all. They guess the flavors with our help, and we show them all the ingredients and products we use to prepare the desserts. We talk a lot about the different smells and tastes.

MC: Is this just a food fad?

Daniel: I hope not. I think people want to learn to be better cooks and discovering flavor really helps with that.

MC: What’s the price of a tasting session in your restaurant?

Daniel: They’re free, but people need to sign up early. We usually advertise each session on our social media sites a week before they start, and often they’re full within a day.

Tạm dịch:

MC: Hôm nay tôi đến đây cùng với Daniel Nold, một đầu bếp chuyên làm món tráng miệng. Daniel cũng dạy các khóa học nấu ăn cho thanh thiếu niên và người lớn. Anh ấy có nhà hàng riêng ở London. Và hiện tại anh ấy đang viết một cuốn sách về món tráng miệng. Daniel, hãy cho chúng tôi biết thêm về cuốn sách của bạn.

Daniel: Thật ra tôi vẫn chưa bắt đầu viết nó. Đây là cuốn sách đầu tiên của tôi Và tôi muốn tất cả chỉ là về hương vị.

MC: Hương vị?

Daniel: Vâng. Nói chung, mọi người ăn nhanh và quên thưởng thức món ăn của mình. Đôi khi họ thậm chí không nhận thấy nó có vị như thế nào. Họ có thể nói “Ừm, nó tuyệt quá” hoặc “Thật kinh tởm nếu không hiểu thành phần và điều gì khiến chúng trở nên đặc biệt?”

MC: Tôi nghe nói bạn sẽ tổ chức các buổi nếm thử món tráng miệng tại nhà hàng của mình. Cái gì đây?

Daniel: Chúng tôi chuẩn bị các món tráng miệng khác nhau, bánh ngọt, bánh quy, kem, mọi thứ. Mọi người đến và thử tất cả. Họ đoán hương vị với sự giúp đỡ của chúng tôi và chúng tôi cho họ xem tất cả nguyên liệu và sản phẩm chúng tôi sử dụng để chế biến món tráng miệng. Chúng tôi nói rất nhiều về các mùi và vị khác nhau.

MC: Đây chỉ là mốt ăn uống thôi sao?

Daniel: Tôi hy vọng là không. Tôi nghĩ mọi người muốn học cách nấu ăn giỏi hơn và việc khám phá hương vị thực sự giúp ích cho điều đó.

MC: Giá của một buổi nếm thử ở nhà hàng của bạn là bao nhiêu?

Daniel: Chúng miễn phí nhưng mọi người cần đăng ký sớm. Chúng tôi thường quảng cáo mỗi phiên trên các trang mạng xã hội của mình một tuần trước khi chúng bắt đầu và thường chúng sẽ kín chỗ trong vòng một ngày.

Answer - Lời giải/Đáp án

c. sell book about dessert (bán sách về món tráng miệng)


Bài 5

5 Listen again and choose the correct words.

(Nghe lại và chọn từ đúng.)

1 Daniel Nold organises cookery courses for teenagers and adults / restaurant cooks.

2 Daniel’s book will be about smell / taste.

3 People sometimes say their food is great or delicious / disgusting.

4 Daniel and his cooks / students organize taste sessions in his restaurant.

5 Learning about flavour / texture helps people to cook better.

6 You don’t pay / pay for Daniel’s sessions.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Bài nghe:

MC: I’m here today with Daniel Nold, a chef who specializes in making desserts. Daniel also teaches cookery courses for teenagers and adults. He’s got his own restaurant in London. And right now, he’s writing a book about desserts. Daniel, tell us more about your book.

Daniel: Actually, I haven’t started writing it yet. It’s my first book. And I’d like it to be all about taste.

MC: Taste?

Daniel: Yes. Generally, people eat quickly and forget to enjoy their food. Sometimes they don’t even notice how it tastes. They might say “Um, it’s great” or “It’s disgusting without understanding the ingredients and what makes them special?”

MC: I’ve heard that you will organize dessert tasting sessions in your restaurant. What are these?

Advertisements (Quảng cáo)

Daniel: We prepare different desserts, cake, cookies, ice cream, everything. People come and try them all. They guess the flavors with our help, and we show them all the ingredients and products we use to prepare the desserts. We talk a lot about the different smells and tastes.

MC: Is this just a food fad?

Daniel: I hope not. I think people want to learn to be better cooks and discovering flavor really helps with that.

MC: What’s the price of a tasting session in your restaurant?

Daniel: They’re free, but people need to sign up early. We usually advertise each session on our social media sites a week before they start, and often they’re full within a day.

Tạm dịch:

MC: Hôm nay tôi đến đây cùng với Daniel Nold, một đầu bếp chuyên làm món tráng miệng. Daniel cũng dạy các khóa học nấu ăn cho thanh thiếu niên và người lớn. Anh ấy có nhà hàng riêng ở London. Và hiện tại anh ấy đang viết một cuốn sách về món tráng miệng. Daniel, hãy cho chúng tôi biết thêm về cuốn sách của bạn.

Daniel: Thật ra tôi vẫn chưa bắt đầu viết nó. Đây là cuốn sách đầu tiên của tôi Và tôi muốn tất cả chỉ là về hương vị.

MC: Hương vị?

Daniel: Vâng. Nói chung, mọi người ăn nhanh và quên thưởng thức món ăn của mình. Đôi khi họ thậm chí không nhận thấy nó có vị như thế nào. Họ có thể nói “Ừm, nó tuyệt quá” hoặc “Thật kinh tởm nếu không hiểu thành phần và điều gì khiến chúng trở nên đặc biệt?”

MC: Tôi nghe nói bạn sẽ tổ chức các buổi nếm thử món tráng miệng tại nhà hàng của mình. Cái gì đây?

Daniel: Chúng tôi chuẩn bị các món tráng miệng khác nhau, bánh ngọt, bánh quy, kem, mọi thứ. Mọi người đến và thử tất cả. Họ đoán hương vị với sự giúp đỡ của chúng tôi và chúng tôi cho họ xem tất cả nguyên liệu và sản phẩm chúng tôi sử dụng để chế biến món tráng miệng. Chúng tôi nói rất nhiều về các mùi và vị khác nhau.

MC: Đây chỉ là mốt ăn uống thôi sao?

Daniel: Tôi hy vọng là không. Tôi nghĩ mọi người muốn học cách nấu ăn giỏi hơn và việc khám phá hương vị thực sự giúp ích cho điều đó.

MC: Giá của một buổi nếm thử ở nhà hàng của bạn là bao nhiêu?

Daniel: Chúng miễn phí nhưng mọi người cần đăng ký sớm. Chúng tôi thường quảng cáo mỗi phiên trên các trang mạng xã hội của mình một tuần trước khi chúng bắt đầu và thường chúng sẽ kín chỗ trong vòng một ngày.

Answer - Lời giải/Đáp án

1 Daniel Nold organises cookery courses for teenagers and adults.

(Daniel Nold tổ chức các khóa học nấu ăn cho thanh thiếu niên và người lớn.)

Thông tin: Daniel also teaches cookery courses for teenagers and adults.

(Daniel cũng dạy các khóa học nấu ăn cho thanh thiếu niên và người lớn.)

2 Daniel’s book will be about taste.

(Cuốn sách của Daniel sẽ nói về hương vị.)

Thông tin: It’s my first book. And I’d like it to be all about taste.

(Đây là cuốn sách đầu tiên của tôi Và tôi muốn tất cả chỉ là về hương vị.)

3 People sometimes say their food is great or disgusting.

(Mọi người đôi khi nói đồ ăn của họ ngon hoặc kinh tởm.)

Thông tin: They might say “Um, it’s great” or “It’s disgusting without understanding the ingredients and what makes them special?”

(Họ có thể nói “Ừm, nó tuyệt quá” hoặc “Thật kinh tởm nếu không hiểu thành phần và điều gì khiến chúng trở nên đặc biệt?”)

4 Daniel and his cooks organize taste sessions in his restaurant.

(Daniel và các đầu bếp của anh tổ chức các buổi nếm thử tại nhà hàng của anh.)

Thông tin: I’ve heard that you will organize dessert tasting sessions in your restaurant.

(Tôi nghe nói bạn sẽ tổ chức các buổi nếm thử món tráng miệng tại nhà hàng của mình.)

5 Learning about flavour helps people to cook better.

(Tìm hiểu về hương vị giúp mọi người nấu ăn ngon hơn.)

Thông tin: I think people want to learn to be better cooks and discovering flavor really helps with that.

(Tôi nghĩ mọi người muốn học cách nấu ăn giỏi hơn và việc khám phá hương vị thực sự giúp ích cho điều đó.)

6 You don’t pay for Daniel’s sessions.

(Bạn không phải trả tiền cho các buổi trị liệu của Daniel.)

Thông tin: They’re free, but people need to sign up early.

(Giá của một buổi nếm thử ở nhà hàng của bạn là bao nhiêu?)


Bài 6 A

Writing

6 A TASK Write a competition entry about a course you have done.

(NHIỆM VỤ Viết một bài dự thi về một khóa học bạn đã hoàn thành.)

Answer - Lời giải/Đáp án

Last week, I completed a course on planning skills. This is truly a very meaningful course for everyone.

Planning is an important task that helps you be proactive in your work and understand the resources you need to prepare to carry out work and projects. At the same time, good planning will also help you control work flows and prevent risks; Control your schedule commitments and still have time to do other important things. Therefore, scientific planning is the most important weapon to help you deal with work overload. During the course, we learned a lot of knowledge from planning and how to work effectively.

The participants of the course are students and teachers who need to improve their time and work management skills. The best part of the course is the application of artificial intelligence in creating goals and plans for yourself.

The special feature of that course is that it is held right at my school and is completely free.

This course is really meaningful to me in life. I think in the future I will work smarter and more efficiently.

(Tuần trước, tôi đã hoàn thành một khóa học về kỹ năng lập kế hoạch. Đây thực sự là một khóa học rất ý nghĩa cho mọi người.

Lập kế hoạch là công tác quan trọng giúp bạn chủ động trong công việc, nắm được các nguồn lực cần chuẩn bị để thực hiện công việc và dự án. Đồng thời, lập kế hoạch tốt cũng sẽ giúp bạn kiểm soát được các dòng công việc, phòng ngừa các rủi ro; kiểm soát được những cam kết trong kế hoạch và vẫn có thời gian để làm những việc quan trọng khác. Do vậy, việc lập kế hoạch khoa học chính là vũ khí quan trọng nhất giúp bạn đối phó với sự quá tải trong công việc. Trong suốt khóa học, chúng tôi được học rất nhiều kiến thức từ lập bẳng kế hoạch, cách làm việc thế nào cho hiệu quả.

Đối tượng tham gia của khóa học là các bạn học sinh, giáo viên có nhu cầu nâng cao năng lực quản lý thời gian và công việc. Phần hay nhất của khóa học là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc tạo ra các mục tiêu và kế hoạch cho bản thân mình.

Điểm đặc biệt của khóa học đó là được tổ chức ngay tại trường học của tôi và hoàn toàn miễn phí.

Khóa học này thực sự rất có ý nghĩa đối với tôi trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng trong tương lai tôi sẽ làm việc một cách thông minh và hiệu quả hơn.)


Bài 6 B

B THINK AND PLAN (Suy nghĩ kế hoạch)

1 What kind of course was it? Where was it? Who was it for?

(Khóa học đó là loại gì? Nó ở đâu? Nó dành cho ai?)

2 What did you learn there? What were the classes like?

(Bạn đã học được gì ở đó? Các lớp học như thế nào?)

3 What made this course special?

(Điều gì khiến khóa học này trở nên đặc biệt?)

Answer - Lời giải/Đáp án

1 The course belongs to the category of living skills. It was held right at my school. It is for all students.

(Khóa học thuộc loại kỹ năng sống sống. Nó được tổ chức ngay tại trường học của tôi. Nó dành cho tất cả các bạn học sinh.)

2 I have learned skills related to first aid and emergency care when necessary, and defense skills when meeting bad people. The classrooms are equipped with very modern equipment and a team of teachers with many years of experience.

(Tôi đã học được các kỹ năng liên quan đến sơ cứu, cấp cứu khi cần thiết, kỹ năng phòng vệ khi gặp người xấu. Các lớp học được trang bị các thiết bị rất hiện đại, đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm lâu năm.)

3 The course becomes special because it is organized by a disabled person who has the will to live and overcome adversity.

(Khóa học trở nên đặc biệt bởi vì nó được tổ chức bởi một người khuyết tật có nghị lực sống, vươn lên nghịch cảnh.)


Bài 6 C

C WRITE Use the text in exercise 2 and the writing guide.

(VIẾT Sử dụng nội dung ở bài tập 2 và hướng dẫn viết.)

Paragraph 1:(Đoạn 1)

I did a... (Tôi đã làm một...)

Paragraph 2: (Đoạn 2)

During the course, we... (Trong suốt khóa học, chúng tôi …)

Paragraph 3:(Đoạn 3)

The best part of the course was... (Phần hay nhất của khóa học là...)

Answer - Lời giải/Đáp án

Paragraph 1: I took part in a wonderful cookery course where I learned to prepare desserts from different countries.

(Đoạn 1: Tôi đã tham gia một khóa học nấu ăn tuyệt vời, nơi tôi học cách chế biến các món tráng miệng từ các quốc gia khác nhau.)

Paragraph 2: During this time, our teachers talked about the day’s delicious desserts. Then we made everything from strudel to sundaes and baklava to baked Alaska.

(Đoạn 2: Trong thời gian này, giáo viên của chúng tôi đã nói về những món tráng miệng ngon trong ngày. Sau đó, chúng tôi làm mọi thứ từ bánh strudel đến bánh kem và bánh baklava cho đến món Alaska nướng.)

Paragraph 3: The best part of the course was we made three different types of gelato and I felt like a real chef, especially in my baggy white shirt and patterned trousers!

(Đoạn 3: Phần hay nhất của khóa học là chúng tôi đã làm ba loại gelato khác nhau và tôi cảm thấy mình như một đầu bếp thực thụ, đặc biệt là trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và quần dài có hoa văn!)


Internet Search

Internet Search (Tìm kiếm Internet)

Did you know... (Bạn có biết không...)

are there university ice cream making courses, for example at the University of Reading in the UK?

(Có những khóa học làm kem ở trường đại học, ví dụ như ở Đại học Reading ở Anh?)

Find out where the Carpigiani Gelato University is and what courses it offers.

(Tìm hiểu xem Đại học Carpigiani Gelato ở đâu và trường cung cấp những khóa học nào.)

Answer - Lời giải/Đáp án

Gelato University is a school in Anzola dell’Emilia, Bologna, Italy.