Trang chủ Lớp 8 SBT Văn 8 - Kết nối tri thức  Trong văn bản, phần giải thích hiện tượng lũ nói chung

 Trong văn bản, phần giải thích hiện tượng lũ nói chung...

Đọc kĩ văn bản. Giải và trình bày phương pháp giải Câu 2 trang 28, SBT Ngữ văn 8 Kết nối tri thức, tập 2 - Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt - Bài 9 - SBT Văn 8 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

 Trong văn bản, phần giải thích hiện tượng lũ nói chung, lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đóng vai trò như thế nào trong việc thể hiện mục đích viết của tác giả?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc kỹ văn bản

Advertisements (Quảng cáo)

Answer - Lời giải/Đáp án

- Mục đích viết của tác giả: nêu sự cần thiết của việc thay đổi nhận thức về hiện tượng lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long.

- Phần giải thích hiện tượng lũ nói chung, lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đã xác định cơ sở khoa học của khuyến nghị được tác giả đưa ra. Nó cho thấy “chào đón lũ” là một ứng xử thích hợp trong bối cảnh hiện nay, thay cho việc “chấp nhận” ở thế bị động hay việc “chống lại” theo cách tư duy cũ.