Bài 28.10 trang 78 SBT Lý 8: Từ công thức H = A/Q, ta có thể suy ra là...
B. công suất của động cơ tỉ lệ với khối lượng nhiẻn liện bị đốt cháy...
Bài 28.9 trang 78 Sách bài tập Lý 8: Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra...
A. hút nhiên liện, đốt nhiên liệu, nén nhiên liệu, thoát khí...

Luyện tập

Bài 21.15 trang 59 SBT Lý 8: Hãy giải thích sự thay đổi nhiệt năng trong các trường hợp
Hãy giải thích sự thay đổi nhiệt năng trong các trường hợp sau. Bài 21.15 trang 59 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8...
Bài 12.12 trang 35 Sách bài tập Lý 8: Dùng tay ấn một quả cầu rỗng bằng kim loại xuống đáy một bình đựng
Dùng tay ấn một quả cầu rỗng bằng kim loại xuống đáy một bình đựng nước. Khi bỏ tay ra, quả cầu từ từ...
Bài 4.5 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa 8: Yêu cầu như bài tập 4.4. a) Nguyên tử nào có sô electron lớp ngoài
Yêu cầu như bài tập 4.4. a) Nguyên tử nào có sô electron lớp ngoài cùng như nguyên tử natri. b) Nguyên tử cacbon (xem sơ...