Trang chủ Bài học Bài 23: Luyện tập chương 3 – Hóa học 8

Bài 23: Luyện tập chương 3 – Hóa học 8

Bài 23.7 Trang 31 Sách BT Hóa 8: Cho dòng khí CO dư qua hỗn hợp 2 oxit CuO...
g hỗn hợp 2 kim loại trong đó sắt nhiều hơn đồng là 4 g. Tính thể tích khí CO cần dùng (đktc)....
Bài 23.4 Trang 31 SBT Hóa 8: Đốt cháy hoàn toàn cacbon bằng một lượng khí oxi dư, người...
Hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và thành phần phần trăm theo thể tích của khí oxi trong mỗi hỗn hợp sau :...
Bài 23.2 Trang 30 SBT Hóa 8: Cho biết thành phần theo khối lượng của một số hợp chất,...
-Hợp chất A : 0,2 mol hợp chất có chứa 4,6 g Na và 7,1 g Cl....
Bài 23.1 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa 8: Hãy điền những chữ và số thích hợp vào...
a) Một mol nguyên tử Cu có khối lượng ………… g và một mol nguyên tử lưu huỳnh có khối lượng ………..  g kết hợp với nhau tạo thành một …...

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...