Trang chủ Bài học Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài 5.8 trang 7 Sách bài tập Hóa 8: Cho biết thành phần hạt nhân của năm nguyên tử...
           (1)                (2)          (3)...
Bài 5.7 trang 7 SBT Hóa 8: Cho biết sơ đồ hai nguyên tử như hình bên. a) Nêu sự...
a) Nêu sự giống nhau và khác nhau về thành phần hạt nhân của hai nguyên tử....
Bài 5.4 trang 7 SBT Hóa 8: a) Hãy dùng chữ số và kí hiệu Hóa để diễn đạt...
b) Tính khối lượng bằng đơn vị cacbon lần lượt của :...
Bài 5.3 trang 6 SBT Hóa 8 : Theo sơ đồ ngùyên tử của bốn nguyên tố cho trong...
a) Nguyên tử những nguyên tố nào có cùng số lớp electron (mấy lớp)....
Bài 5.2 trang 6 SBT Hóa 8: Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố như sau: Hãy...
Hãy viết tên và kí hiệu của hóa học của mỗi nguyên tố ( xem bảng 1, phần phụ lục)...

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...