Trang chủ Bài học Hoạt động 3

Hoạt động 3

Hướng dẫn giải, trả lời 29 câu hỏi, bài tập thuộc Hoạt động 3. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 - Chân trời sáng tạo Bản 2


Hoạt động 3 trang 72, 73 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Xây dựng kế hoạch học tập...
Lời giải bài tập, câu hỏi hoạt động 3 trang 72, 73 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo...
Hoạt động 3 trang 64 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Chia sẻ những phẩm chất, năng lực...
Hướng dẫn cách giải/trả lời hoạt động 3 trang 64 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2....
Hoạt động 3 trang 56 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Chia sẻ một số biện pháp để...
Vận dụng kiến thức giải hoạt động 3 trang 56 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2....
Hoạt động 3 trang 47, 48 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Tìm hiểu nội dung hoạt động...
Vận dụng kiến thức giải hoạt động 3 trang 47, 48 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản...
Hoạt động 3 trang 39 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Chia sẻ về những việc làm thể...
Trả lời hoạt động 3 trang 39 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2. Chia sẻ về...
Hoạt động 3 trang 27, 28 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Chia sẻ những biểu hiện của...
Gợi ý giải hoạt động 3 trang 27, 28 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2. Chia...
Hoạt động 3 trang 17 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Xây dựng kịch bản và đóng vai...
Giải hoạt động 3 trang 17 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2. Xây dựng kịch bản...
Hoạt động 3 trang 9, 10 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Chia sẻ về cách điều chỉnh...
Lời Giải hoạt động 3 trang 9, 10 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2. Chia sẻ...
Xây dựng kế hoạch học tập hướng nghiệp. Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để xây dựng kế hoạch học...
Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để xây dựng kế hoạch học tập hướng nghiệp. Hướng dẫn giải câu...
Chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của em khi thực hiện kế hoạch học tập hướng nghiệp
Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của. Lời giải bài...