Trang chủ Bài học Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Bài 2 trang 130 sgk địa lí 7, Bài 2. Trình bày các kiểu môi trường ở Trung và Nam Mĩ.
Bài 2. Trình bày các kiểu môi trường ở Trung và Nam Mĩ.
Bài 3 trang 130 sách Địa 7, Bài 3. Tại sao vùng duyên hải phía tây của An-đét lại hình thành hoang mạc.
Bài 3. Tại sao vùng duyên hải phía tây của An-đét lại hình thành hoang mạc.
Bài 1 trang 130 sgk sách Địa 7, Bài 1. Quan sát hình 41.1 và hình 42.1, nêu tên các kiểu khí hậu ở...
Bài 1. Quan sát hình 41.1 và hình 42.1, nêu tên các kiểu khí hậu ở Trung và Nam MT. Sự phân bố các kiểu khí hậu này có mối quan hệ như thế nào đối với sự phân bố địa hình.
Câu 1 (mục 2 – bài học 42 trang 128) sgk sách Địa 7, Câu 1. Quan sát hình 41.1 và hình 42.1, nêu...
Câu 1.  Quan sát hình 41.1 và hình 42.1, nêu tên các kiểu khí hậu ở Trung và Nam MT. 

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...