Trang chủ Bài học Unit 10 – Sources of energy – Nguồn năng lượng

Unit 10 – Sources of energy – Nguồn năng lượng

A. Phonetics trang 29 – Unit 10 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Find the word which has a different stress
1. Find the word which has a different stress pattern from the others. Say them aloud.

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 74: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Một khi đã phân biệt...
Đọc hiểu Đề số 74: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Một khi đã phân biệt...
Đọc hiểu Đề số 76: Tái hiện lại phút giây thiêng liêng Bác Hồ đọc bản luận cương của Lê Nin, tác giả Chế...
Đọc hiểu Đề số 76: Tái hiện lại phút giây thiêng liêng Bác Hồ đọc bản luận cương của Lê Nin, tác giả Chế...
Đọc hiểu Đề số 73: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Cả một thế giới rộng lớn...
Đọc hiểu Đề số 73: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Cả một thế giới rộng lớn...
Đọc hiểu Đề số 72: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4 trong bài THỜI GIAN...
Đọc hiểu Đề số 72: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4 trong bài THỜI GIAN...
Đọc hiểu Đề số 70: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Rất nhiều người...
Đọc hiểu Đề số 70: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Rất nhiều người...
Đọc hiểu Đề số 69: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4: Trên bao dặm...
Đọc hiểu Đề số 69: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4: Trên bao dặm...