B. Vocabulary & Grammar – trang 44 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Look at the puzzle and find...
1. Look at the puzzle and find ten adjectives which can be used to describe an area. The words can go down, forward, or diagonally.
C. Speaking – trang 47 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Fill each gap with one suitable word to...
1. Fill each gap with one suitable word to complete the conversation. Then practise saying it.

Quảng cáo
C. Speaking – trang 39 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation, look at the underlined
1a. Read the conversation, look at the underlined statements. Which statements are facts? Which ones are opinions?

Luyện tập

Bài tập 5 trang 71 SBT Lịch Sử 7: Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi lên ngôi
Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế năm 1428, sáng lập ra vương triều Lê....
Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 7: Quan sát kĩ ba ảnh (A, B, C) trang 39 trong SGK, điền vào...
Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 7. Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng ...
Giải bài tập Bài 4 trang 14 GDCD lớp 7: Bài 4: Đạo đức và kỷ luật
Giải bài tập Bài 4 trang 14 SGK GDCD lớp 7: Bài 4: Đạo đức và kỷ luật. Không nói chuyện riêng trong lớp,...