Test Yourself 4 – Kiểm tra cá nhân 4: Fine the word which is pronounced differently in the part...
1. Fine the word which is pronounced differently in the part underlined.Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại.
A. Phonetics – trang 43 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Mark (') the...
1. Mark (‘) the stress for the words below.Đánh dấu (‘) vào trọng âm của các từ dưới đây.
B. Vocabulary & Grammar – trang 44 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Look...
1. Look at the puzzle and find ten adjectives which can be used to describe an area. The words can go down, forward, or diagonally.Nhìn vào bảng chữ sau và tìm ra 10 tính từ
C. Speaking – trang 47 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Fill each gap...
1. Fill each gap with one suitable word to complete the conversation. Then practise saying it.Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn hội thoại. Luyện tập với bạn
C. Speaking – trang 39 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation,...
1a. Read the conversation, look at the underlined statements. Which statements are facts? Which ones are opinions?Đọc đoạn văn sau, nhìn vào các câu được gạch chân. Câu nào
D. Reading – trang 40 – Unit 11 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the...
1. Read the conversation and do the following tasks.Đọc đoạn hội thoại sau và làm các nhiệm vụ dưới đây.
E. Writing – trang 42 – Unit 11 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Write five...
1. Write five sentences to describe the picture about cities and transport in 2100. You may use suggestions if needed.Viết năm câu để mô tả thành phố và các phương tiện giao

Luyện tập

Xã hội Trung Quốc thời Tần – Hán: Thời Tần, chế độ phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành
Xã hội Trung Quốc thời Tần - Hán: PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI. Thời Tần, chế độ phong kiến...
Bài 11 trang 10 SBT GDCD 7: Trung thực là đức tính cần thiết của một con người, giúp chúng
Trung thực là đức tính cần thiết của một con người, giúp chúng ta nâng cao phẩm giá, được mọi người quý mến, sống...
Bài 51 trang 77 sgk Toán lớp 7- tập 2, Cho đường thẳng d và điểm P không nằm trên d
Cho đường thẳng d và điểm P không nằm trên d. Bài 51 trang 77 sgk toán lớp 7- tập 2 - Tính chất...