D. Reading – trang 47 – Unit 12 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Look at...

Look at the photos only and answer the questions. Nhìn tranh và trả lời câu hỏi.. D. Reading – trang 47 – Unit 12 –

E. Writing – trang 49 – Unit 12 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Do you...

Do you agree or disagree with the statements below? Write two or three sentences to explain. Bạn đồng ý hay không đồng ý với các

Test Yourself 4 – Kiểm tra cá nhân 4: Fine the word which is pronounced differently in the part...

Fine the word which is pronounced differently in the part underlined. Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại.. Test Yourself 4

A. Phonetics – trang 43 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Mark (') the...

Mark (') the stress for the words below. Đánh dấu (') vào trọng âm của các từ dưới đây.. A. Phonetics – trang 43 –

B. Vocabulary & Grammar – trang 44 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Look...

Look at the puzzle and find ten adjectives which can be used to describe an area. The words can go down, forward, or diagonally. Nhìn

C. Speaking – trang 47 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Fill each gap...

Fill each gap with one suitable word to complete the conversation. Then practise saying it. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành

C. Speaking – trang 39 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation,...

Read the conversation, look at the underlined statements. Which statements are facts? Which ones are opinions? Đọc đoạn văn sau, nhìn vào các câu được

D. Reading – trang 40 – Unit 11 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the...

Read the conversation and do the following tasks. Đọc đoạn hội thoại sau và làm các nhiệm vụ dưới đây.. D. Reading – trang 40

E. Writing – trang 42 – Unit 11 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Write five...

Write five sentences to describe the picture about cities and transport in 2100. You may use suggestions if needed. Viết năm câu để mô tả

A. Phonetics – trang 36 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Practise the following...

Practise the following questions. Thực hiện các câu hỏi sau.. A. Phonetics – trang 36 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7

Luyện tập

Thảo luận, quan sát hình 50.1,2,3 lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng
Thảo luận, quan sát hình 50.1,2,3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.: Đa dạng của...
Câu 1 trang 10 SBT Địa 7: Chọn một trong hai cụm từ điền vào chỗ trống
Chọn một trong hai cụm từ điền vào chỗ trống. Câu 1 trang 10 SBT Địa lí 7 - Bài 3: Quần cư. Đô...
Bài 51 trang 77 sgk Toán lớp 7- tập 2, Cho đường thẳng d và điểm P không nằm trên d
Cho đường thẳng d và điểm P không nằm trên d. Bài 51 trang 77 sgk toán lớp 7- tập 2 - Tính chất...