B. Vocabulary & Grammar – trang 44 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Look at the puzzle and find...
1. Look at the puzzle and find ten adjectives which can be used to describe an area. The words can go down, forward, or diagonally.
C. Speaking – trang 47 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Fill each gap with one suitable word to...
1. Fill each gap with one suitable word to complete the conversation. Then practise saying it.

Quảng cáo
C. Speaking – trang 39 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation, look at the underlined
1a. Read the conversation, look at the underlined statements. Which statements are facts? Which ones are opinions?

Luyện tập

Hoạt động 2 trang 127 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Em hãy vẽ một sơ đồ mạch điện mới tương...
Hoạt động 2 trang 127 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Mắc và kiểm tra mạch điện theo sơ đồ mới...
Bài C4 trang 16 sgk môn Lý 7, Trên hình 5.4, vẽ một điểm sáng S .
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng - Bài C4 trang 16 sgk vật lí 7. Trên hình 5.4, vẽ một điểm sáng...
Câu 1 trang 60 Sách bài tập Địa 7: Dựa vào hình 26.1, tr.83 trong SGK
Dựa vào hình 26.1, tr.83 trong SGK . Câu 1 trang 60 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Bài 26: Thiên nhiên...