Test Yourself 4 – Kiểm tra cá nhân 4: Fine the word which is pronounced differently in the part underlined. Tìm từ có
1. Fine the word which is pronounced differently in the part underlined.Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại.
A. Phonetics – trang 43 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Mark (') the stress for the words
1. Mark (‘) the stress for the words below.Đánh dấu (‘) vào trọng âm của các từ dưới đây.
B. Vocabulary & Grammar – trang 44 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Look at the puzzle and find...
1. Look at the puzzle and find ten adjectives which can be used to describe an area. The words can go down, forward, or diagonally.Nhìn vào bảng chữ sau và tìm ra 10 tính từ
C. Speaking – trang 47 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Fill each gap with one suitable word to...
1. Fill each gap with one suitable word to complete the conversation. Then practise saying it.Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn hội thoại. Luyện tập với bạn
Quảng cáo


C. Speaking – trang 39 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation, look at the underlined
1a. Read the conversation, look at the underlined statements. Which statements are facts? Which ones are opinions?Đọc đoạn văn sau, nhìn vào các câu được gạch chân. Câu nào
D. Reading – trang 40 – Unit 11 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation and do the following
1. Read the conversation and do the following tasks.Đọc đoạn hội thoại sau và làm các nhiệm vụ dưới đây.
E. Writing – trang 42 – Unit 11 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Write five sentences to describe the picture
1. Write five sentences to describe the picture about cities and transport in 2100. You may use suggestions if needed.Viết năm câu để mô tả thành phố và các phương tiện giao

Luyện tập

Em hãy nêu những điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống ?
Bài 11.Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng - Câu 3 trang 27 SGK Công Nghệ 7. Em hãy nêu những điều kiện...
Bài 1, 2 trang 174 sinh học 7: Môi trường sống và sự vận động di chuyển
Bài 1, 2 trang 174 sgk sinh học 7: Môi trường sống và sự vận động di chuyển. Câu 1: Nêu những đại diện...
Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng ?
Bài 26. Trồng cây rừng - Câu 2 trang 68 SGK Công Nghệ 7 . Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây...