B. Vocabulary & Grammar – trang 44 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Look at the puzzle and find...
1. Look at the puzzle and find ten adjectives which can be used to describe an area. The words can go down, forward, or diagonally.
C. Speaking – trang 47 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Fill each gap with one suitable word to...
1. Fill each gap with one suitable word to complete the conversation. Then practise saying it.
Quảng cáo


C. Speaking – trang 39 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation, look at the underlined
1a. Read the conversation, look at the underlined statements. Which statements are facts? Which ones are opinions?

Luyện tập

Bài C3 trang 81 sgk vật lí 7, Hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2.
Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song - Bài C3 trang 81 sgk vật...
Bài tập 1 trang 37 SBT Lịch Sử 7: Hằng năm, các vua Lý thường về các địa phương làm lễ cày tịch điền
Hằng năm, các vua Lý thường về các địa phương làm lễ cày tịch điền nhằm mục đích khuyến khích nhân dân sản xuất...
Review 3 – Skills Anh 7 mới, Tưởng tượng rằng bạn và hai người bạn sẽ tham dự một lễ hội cách đó 10km....
Review 3 SGK Tiếng Anh 7 mới - Review 3 - Skills SGK Tiếng Anh 7 mới. Tưởng tượng rằng bạn và hai người...