Test Yourself 4 – Kiểm tra cá nhân 4: Fine the word which is pronounced differently in the part underlined. Tìm từ có
1. Fine the word which is pronounced differently in the part underlined.Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại.
A. Phonetics trang 43 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Mark (') the stress for the words
1. Mark (‘) the stress for the words below.Đánh dấu (‘) vào trọng âm của các từ dưới đây.
C. Speaking – trang 47 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Fill each gap with one suitable word to...
1. Fill each gap with one suitable word to complete the conversation. Then practise saying it.Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn hội thoại. Luyện tập với bạn

Quảng cáo
C. Speaking – trang 39 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation, look at the underlined
Anna: I think rail travel is the best transport method for the future. What do you think Mai?
D. Reading trang 40 – Unit 11 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation and do the following
Mai:           … That was about future air travelling. Now we’ll talk about future road transport with slidewalks, skycycling, and bicycles.
E. Writing – trang 42 – Unit 11 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Write five sentences to describe the picture
In the future people will use flying cars and supersonic buses. On the ground there will be no car traffic. You will just walk and there will be places to land your flying vehicle

Luyện tập

Câu hỏi 2 Bài 5 trang 69 Toán 7 Tập 2 :  
Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 69 Toán 7 Tập 2 . Bài 5. Tính chất tia phân giác của một góc...
Hoạt động 3 trang 104 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Dựa vào các thí nghiệm trên, cũng như nhiều hiện...
Hoạt động 3 trang 104 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 15: Sự nhiễm...
Bài 86 trang 42 môn Toán 7 – tập 1, Sử dụng máy tính bỏ túi.
Sử dụng máy tính bỏ túi.. Bài 86 trang 42 sgk toán 7 - tập 1 - Số vô tỉ. Khái niệm về căn...