B. Vocabulary & Grammar – trang 44 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Look at the puzzle and find...
1. Look at the puzzle and find ten adjectives which can be used to describe an area. The words can go down, forward, or diagonally.
C. Speaking – trang 47 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Fill each gap with one suitable word to...
1. Fill each gap with one suitable word to complete the conversation. Then practise saying it.

Quảng cáo
C. Speaking – trang 39 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation, look at the underlined
1a. Read the conversation, look at the underlined statements. Which statements are facts? Which ones are opinions?

Luyện tập

Câu 1 trang 50 SBT Địa 7: Dựa vào SGK, hoàn thành bảng dưới đây
Dựa vào SGK, hoàn thành bảng dưới đây . Câu 1 trang 50 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Bài 21: Môi...
Mục I – Phần A trang 106 VBT Lý 7: DÒNG ĐIỆN ĐI QUA CƠ THỂ NGƯỜI CÓ THỂ GÂY NGUY HIỂM.
Mục I - Phần A - Trang 106 Vở bài tập Vật lí 7. I - DÒNG ĐIỆN ĐI QUA CƠ THỂ NGƯỜI CÓ...
Lý thuyết. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh(c.g.c), Nếu hai cạnh và góc xen giữa của...
Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai...