Test Yourself 4 – Kiểm tra cá nhân 4: Fine the word which is pronounced differently in the part underlined. Tìm từ có
1. Fine the word which is pronounced differently in the part underlined.Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại.
A. Phonetics trang 43 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Mark (') the stress for the words
1. Mark (‘) the stress for the words below.Đánh dấu (‘) vào trọng âm của các từ dưới đây.
C. Speaking – trang 47 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Fill each gap with one suitable word to...
1. Fill each gap with one suitable word to complete the conversation. Then practise saying it.Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn hội thoại. Luyện tập với bạn

Quảng cáo
C. Speaking – trang 39 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation, look at the underlined
Anna: I think rail travel is the best transport method for the future. What do you think Mai?
D. Reading trang 40 – Unit 11 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation and do the following
Mai:           … That was about future air travelling. Now we’ll talk about future road transport with slidewalks, skycycling, and bicycles.
E. Writing – trang 42 – Unit 11 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Write five sentences to describe the picture
In the future people will use flying cars and supersonic buses. On the ground there will be no car traffic. You will just walk and there will be places to land your flying vehicle

Luyện tập

Bài 1, 2, 3 trang 35 sgk sinh học 7: Đa dạng của ngành ruột khoang
Bài 1, 2, 3 trang 35 sgk sinh học 7: Đa dạng của ngành ruột khoang. Câu 1: Cách di chuyển của sứa trong...
Bài 73 trang 36 môn Toán 7 – tập 1, Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai:
Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai. Bài 73 trang 36 sgk toán 7 - tập 1 - Làm...
Khái quát tự nhiên khu vực Bắc Âu
Khu vực Bắc Âu - Khái quát tự nhiên khu vực Bắc Âu. Khu vực Bắc Âu gồm Ai-xơ-len và ba nước trên bán...