Test Yourself 4 – Kiểm tra cá nhân 4: Fine the word which is pronounced differently in the part underlined. Tìm từ có
1. Fine the word which is pronounced differently in the part underlined.Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại.
A. Phonetics trang 43 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Mark (') the stress for the words
1. Mark (‘) the stress for the words below.Đánh dấu (‘) vào trọng âm của các từ dưới đây.
C. Speaking – trang 47 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Fill each gap with one suitable word to...
1. Fill each gap with one suitable word to complete the conversation. Then practise saying it.Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn hội thoại. Luyện tập với bạn
C. Speaking – trang 39 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation, look at the underlined
Anna: I think rail travel is the best transport method for the future. What do you think Mai?
D. Reading trang 40 – Unit 11 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation and do the following
Mai:           … That was about future air travelling. Now we’ll talk about future road transport with slidewalks, skycycling, and bicycles.
E. Writing – trang 42 – Unit 11 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Write five sentences to describe the picture
In the future people will use flying cars and supersonic buses. On the ground there will be no car traffic. You will just walk and there will be places to land your flying vehicle

Luyện tập

Câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 Toán 7 Tập 1 : Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1 . Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ...
Xác định trên hình 1, vị trí phân bố một số loại khoáng sản chính ở châu Á
Trả lời câu hỏi 1 trang 111 SGK Địa Lí lớp 7 Kết nối tri thức - Bài 5: Vị trí địa lí, đặc...
Câu 3 trang 5 SBT Toán 7 tập 1: Điền số hữu tỉ thích hợp vào ô vuông.
Điền số hữu tỉ thích hợp vào ô vuông.. Câu 3 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 - Bài 1:...