B. Vocabulary & Grammar – trang 44 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Look at the puzzle and find...
1. Look at the puzzle and find ten adjectives which can be used to describe an area. The words can go down, forward, or diagonally.
C. Speaking – trang 47 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Fill each gap with one suitable word to...
1. Fill each gap with one suitable word to complete the conversation. Then practise saying it.
Quảng cáo


C. Speaking – trang 39 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation, look at the underlined
1a. Read the conversation, look at the underlined statements. Which statements are facts? Which ones are opinions?

Luyện tập

Vị trí sách Địa của Châu Phi
Thiên nhiên châu Phi - Vị trí địa lí của Châu Phi. Châu Phi là châu lục lớn thứ ba trên thế giới, sau...
Bài tập 7 trang 21 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7: Từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII: Thời...
Từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII: Thời kỳ hình thành và phát triển thịnh vượng của các quốc gia...
Câu 3.1 trang 128 Sách bài tập Địa 7: Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây
Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây . Câu 3.1 trang 128 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Bài...