Test Yourself 4 – Kiểm tra cá nhân 4: Fine the word which is pronounced differently in the part...
1. A. ahead                        B. instead                    C. seat-belt            D. bread...
C. Speaking – trang 39 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the conversation,...
Anna: I think rail travel is the best transport method for the future. What do you think Mai?...
D. Reading – trang 40 – Unit 11 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the...
Mai:           … That was about future air travelling. Now we’ll talk about future road transport with slidewalks, skycycling, and bicycles....

Luyện tập

Sinh 7: Quan sát hình 41.3, 41.4 đánh dấu (✓) ứng với động tác thích hợp vào bảng
Quan sát hình 41.3, 41.4 đánh dấu (✓) ứng với động tác thích hợp vào bảng 2. Chim bồ câu. Cánh đập liên tục:...
Phân hữu cơ ,Phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc ? vì sao ?
Bài 9. Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường - Câu 2 trang 22 SGK Công Nghệ 7. Phân...
Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo) trang 123 Ngữ văn 7, Tìm thành ngữ thuần Việt đồng nghĩa với mỗi thành ngữ Hán...
Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo) - Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo) trang 123 SGK Ngữ văn 7. Tìm thành...