Trang chủ Bài học Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 5: Natural wonders of the world

Skills 1 trang 54 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới, Bài tập và lý thuyết ở trong phần Skills 1 trang 54 Unit...
1     Before you read, look at the pictures below and make predictions about the text. Then read and check your ideas.
Skills 2 trang 55 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới, Bài tập và lý thuyết có trong phần Skills 2 trang 55 Unit...
1. Nick’s family are in the travel agent’s. They want to go on holiday. They are choosing a place from the brochure above. Which place do they choose?
A closer look 1 trang 50 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới, Các bài tập và lý thuyết ở trong phần A closer...
1    Match the items with the pictures then practise saying the following items.
A closer look 2 trang 51 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới, Bài tập và lý thuyết ở trong phần A closer look...
1. Vy is giving a quiz about wonders of the world. Read the sentences and guess if they are true (T) or false (F).
So sánh nhất của tính từ ngắn Unit 5 tiếng anh 6 mới, Tìm hiểu lý thuyết ngữ pháp: So sánh nhất của tính...
So sánh nhất là cấu trúc ta dùng khi cần so sánh một chủ thể với to’ bộ nhóm, tập thể mà chủ thể có trong đó.

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...