SBT Lịch sử lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Lịch sử lớp 11
Giải sách bài tập Sử 11 - SBT Lich su 11: Lịch sử thế giới cận đại (tiếp theo), Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945), Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TIẾP THEO)

CHƯƠNG 1. Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La Tinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) Chương 2. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) Chương 3. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

PHẦN HAI: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941) Chương 2: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Chương 3: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939) Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

PHẦN BA: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858-1918)

Chương 1. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế ki XIX Chương 2. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Bài tập 3 trang 123 SBT Sử 11: Từ năm 1858, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta,...
1. Về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm1884 :...
Bài tập 5 trang 124 Sách BT Sử 11: Giai cấp công nhân ra đời nhưng đang ở trong...
Giai cấp công nhân ra đời nhưng đang ở trong giai đoạn tự phát....
Bài tập 7 trang 126 Sách bài tập Sử 11: Cuối thế kỷ XIX, mặc dù triều đình phong...
         – Cuối thế kỷ XIX, mặc dù triều đình phong kiến nhà Nguyễn ký các Hiệp ước Hácmăng (Harmand) năm 1883 và Patơnốt (Patenôtre) năm 1884, đầu hàng thực dân Ph...
Bài tập 1trang 122 SBT Sử 11: Tính chất xã hội Việt Nam sau khi thực dân Pháp đặt...
1. Những âm mưu và thủ đoạn bước đầu của tư bản Pháp khi xâm lược Việt Nam là...
Bài tập 2 trang 123 Sách bài tập Sử 11: Chính sách cấm đạo của triều Nguyễn đã tạo...
 Khi thực thi chính sách này, các ông vua triều Nguyễn những tưởng có thể ngăn chặn âm mưu xâm lược của chủ nghĩa thực dân thông qua công cuộc truyền giáo trên vương quốc của mình...
Bài tập 10 trang 121 SBT Sử 11: Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng (Sài...
1. Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước ?...
Đề kiểm tra học kỳ 1 – Đề số 2: Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa...
– Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng ở Nhật Bản. Công nghiệp, ngành đường sắt, ngoại thưong, hàng hải đều có những chuyển biến quan trọng....
Đề kiểm tra học kỳ II – Đề số 1: Phan Bội Châu là một sĩ phu văn thân...
* Hoàn cảnh:                                                                                                     ...
Đề kiểm tra học kỳ II – Đề số 2: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với...
– Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của các nước phát xít Đức, l-ta-li-a và Nhật Bản. ...

Luyện tập

Câu 7 trang 10 Hóa học lớp 11 Nâng cao , Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch
Bài 2: Phân loại các chất điện li - Câu 7 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao . Cân bằng sau tồn...
Bài tập 1trang 122 SBT Sử 11: Tính chất xã hội Việt Nam sau khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên đất
Tính chất xã hội Việt Nam sau khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên đất nước ta là xã hội nửa thuộc...
Câu 4 trang 78 Lý 11, Do đâu mà cặp nhiệt điện có suất điện động?
Dòng điện trong kim loại - Câu 4 trang 78 SGK Vật lí 11. Do đâu mà cặp nhiệt điện có suất điện động? ...