SBT Lịch sử lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Lịch sử lớp 11
Giải sách bài tập Sử 11 - SBT Lich su 11: Lịch sử thế giới cận đại (tiếp theo), Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945), Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TIẾP THEO)

CHƯƠNG 1. Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La Tinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) Chương 2. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) Chương 3. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

PHẦN HAI: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941) Chương 2: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Chương 3: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939) Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

PHẦN BA: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858-1918)

Chương 1. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế ki XIX Chương 2. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Bài tập 3 trang 123 SBT Sử 11: Từ năm 1858, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta,...

Từ năm 1858, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã kiên quyết kháng chiến. . Bài tập 3 trang 123

Bài tập 5 trang 124 Sách BT Sử 11: Giai cấp công nhân ra đời nhưng đang ở trong...

Giai cấp công nhân ra đời nhưng đang ở trong giai đoạn tự phát.. Bài tập 5 trang 124 Sách bài tập (SBT) Lịch sử

Bài tập 6 trang 125 SBT Sử 11: Văn thân, sĩ phu yêu nước hưởng ứng Chiếu Cần vương...

Văn thân, sĩ phu yêu nước hưởng ứng Chiếu Cần vương hoặc những nông dân yêu nước.. Bài tập 6 trang 125 Sách bài tập

Bài tập 7 trang 126 Sách bài tập Sử 11: Cuối thế kỷ XIX, mặc dù triều đình phong...

Cuối thế kỷ XIX, mặc dù triều đình phong kiến nhà Nguyễn ký các Hiệp ước ácmăng (Harmand) năm 1883 và Patơnốt (Patenôtre) năm 1884.

Bài tập 1trang 122 SBT Sử 11: Tính chất xã hội Việt Nam sau khi thực dân Pháp đặt...

Tính chất xã hội Việt Nam sau khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên đất nước ta là xã hội nửa thuộc địa,

Bài tập 2 trang 123 Sách bài tập Sử 11: Chính sách cấm đạo của triều Nguyễn đã tạo...

Chính sách cấm đạo của triều Nguyễn đã tạo ra một cái cớ để thực dân Pháp xâm lược đất nước ta.. Bài tập 2

Bài tập 10 trang 121 SBT Sử 11: Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng (Sài...

Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) ra đi tìm đường cứu nước. . Bài tập 10 trang 121 Sách

Đề kiểm tra học kỳ 1 – Đề số 2: Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa...

Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng ở Nhật Bản. Công nghiệp, ngành đường sắt, ngoại thưong,

Đề kiểm tra học kỳ II – Đề số 1: Phan Bội Châu là một sĩ phu văn thân...

Phan Bội Châu là một sĩ phu văn thân yêu nước, mục đích đấu tranh của ông là giành độc lập cho dân tộc, xây

Đề kiểm tra học kỳ II – Đề số 2: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với...

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của các nước phát xít Đức, l-ta-li-a và Nhật Bản.. Đề

Luyện tập

Câu 1 trang 120 SGK Hình học 11: Ôn tập chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Câu 1 trang 120 SGK Hình học 11: Ôn tập chương III - Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian....
Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo ?
Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo ?....
Bài 10 trang 213 sgk hóa học 11, Dẫn hơi của 3 gam etanol ..
Luyện tập anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 10 trang 213 sgk hóa học 11. Dẫn hơi của 3 gam etanol .....