Trang chủ Lớp 11 SBT Vật lý lớp 11 Bài VII.1 trang 93 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11: Ghép...

Bài VII.1 trang 93 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11: Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với biểu thức tương ứng ở cột bên...

Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với biểu thức tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và đúng. Bài VII.1 trang 93 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 – Bài tập cuối chương VII – Mắt. Các dụng cụ quang

Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với biểu thức tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và đúng

1. Độ tụ của hệ hai thấu kính (1) và (2) ghép sát, đồng trục có biểu thức :

2. Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức :

Quảng cáo

3. Khoảng cách từ vật kính đến thị kính của kính thiên văn đang ngắm chừng ở vô cực có biểu thức

a) f1 + f2

b) (1/f1 + 1/f2)

c) f2/f1

d)   \(\sqrt {{f_1}{f_2}} \)

1 – b; 2 – c; 3 – d; 4 – a