Quảng cáo

Luyện tập

Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11: Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03
Giải bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11. Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03 Cần bón bao nhiêu...
Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc. Cho ba mặt phẳng ...
Bài tập 9.18 trang 66 SBT Hóa 11: Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các axit
Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các axit cacboxylic. Bài tập 9.18 trang 66 sách bài tập(SBT) hóa học 11 -...
Câu 1 trang 104 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa hợp chất hữu cơ và hợp...
Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ - Câu 1 trang 104 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy nêu...
Bài tập 1.7 trang 4 sách bài tập (SBT) hóa học 11: Trong dung dịch (C{H_3})COOH 4,3.10-2 M
Trong dung dịch (C{H_3})COOH 4,3.10-2 M. Bài tập 1.7 trang 4 sách bài tập (SBT) hóa học 11 - Bài 1: Sự điện ly ...