Quảng cáo


Luyện tập

Bài 13.9 trang 34 Sách bài tập Vật Lý 11: Cặp nhiệt điện sắt – constantan có hệ số nhiệt điện động là 52...
Cặp nhiệt điện sắt - constantan có hệ số nhiệt điện động là 52 μV/K và điện trở trong r = 0,5 Ω. Nối...
Bài 5.10 trang 13 SBT Vật Lý 11: Bắn một êlectron với vận tốc v0 vào điện trường đều giữa hai bản kim
Bắn một êlectron với vận tốc v0 vào điện trường đều giữa hai bản kim loai phẳng theo phương song song, cách đều...
Câu 5.51 trang 187 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Gọi (P) và (P’) lần lượt là đồ thị...
Gọi (P) và (P’) lần lượt là đồ thị của hai hàm số a) Vẽ các đồ thị của hai hàm số đó trên cùng...
Bài 2.20 trang 68 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm số các số nguyên dương gồm năm chữ số sao cho mỗi...
Tìm số các số nguyên dương gồm năm chữ số sao cho mỗi chữ số của số đó lớn hơn chữ số ở bên...
Phân tích bài thơ Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến, Nguyễn Khuyến chính là một trong những tác gia tiêu biểu nhất của văn...
Tiến sĩ giấy - Nguyễn Khuyến - Phân tích bài thơ Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến. Nguyễn Khuyến chính là một trong những...