Tin học lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Tin học lớp 11
Bài tập Tin học lớp 11 - Giải bài tập SGK Tin học lớp 11 mới nhất
Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Ta nhận thấy rằng, bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b có thể được tính theo công thức:
Câu 3 trang 117 Tin học 11: Tóm tắt chương VI
a) Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);
Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.
Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Chương trình con có thể không có tham số.
Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI
– Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc.
Quảng cáo


Luyện tập

Câu hỏi 1 trang 25 Hình học 11: Bài 7. Phép vị tự
Câu hỏi 1 trang 25 SGK Hình học 11.  . Bài 7. Phép vị tự ...
Bài 3.14 trang 27 SBT Hóa 11 Nâng cao: Có các số liệu thực nghiệm sau :
Bài 3.14 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Gọi x,y lần lượt là thể tích (CO,và,C{O_2}) có trong 22,4...
Bài 2 trang 46 đại số và giải tích 11: Bài 1. Quy tắc đếm
Bài 2 trang 46 sgk đại số và giải tích 11. Bài 1. Quy tắc đếm. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4,...
Listening – Unit 5 trang 60 SGK Tiếng Anh 11, Listen and choose the best option to complete the following sentences. (Lắng nghe và...
Unit 5: Illiteracy - Nạn mù chữ - Listening - Unit 5 trang 60 SGK Tiếng Anh 11. Listen and choose the best option...
Bài 1.2 trang 99 SBT Đại số và giải tích 11: Chứng minh các đẳng thức sau (với n ∈ N*
Chứng minh các đẳng thức sau (với n ∈ N* ). Bài 1.2 trang 99 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích...