Test yourself 2 trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2 trang
2     Use the correct form of the words in brackets to complete the sentences. (Sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)
Writing trang 40 Unit 10 SBT Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 40 Unit
1. The given table illustrates the categories of courses in e-learning programmes provided by ten universities. bảng được đưa ra minh họa các danh mục khóa học trong chương trình
Speaking trang 39 Unit 10 Sách bài tập Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 39
1. Work with a partner. Discuss whether you think each of the following activities is helpful for lifelong learners or not. (Làm việc với một người bạn. Thảo luận
Quảng cáo


Luyện tập

Bài 7.11 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 78 g crom từ Cr2O3
Chọn đáp án đúng. Bài 7.11 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 39. Một số hợp chất của crom Khối...
Câu 6 trang 144 Sinh 12 nâng cao: Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển
Câu 6 trang 144 SGK Sinh học 12 nâng cao. D. tích luỹ những biến dị có lợi cho con người và cho bản...
Bài 3 trang 19 bài tập SBT Sinh 12: Trên một đôi NST thường ở ruồi giấm, có 1 cặp gen alen gồm alen...
Bài 3 trang 19 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Trên một đôi NST thường ở ruồi giấm, có 1 cặp gen alen gồm...
Phân tích đoạn thơ Doanh trại bừng lên hội đuốc hoaSông Mã gầm lên khúc độc hành: vẻ đẹp độc đáo của một bài...
Tây Tiến - Quang Dũng - Phân tích đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến của Quang Dũng: Doanh trại bừng lên hội đuốc...
Thiên nhiên phân hóa theo hướng Đông-Tây
Thiên nhiên phân hóa đa dạng - Thiên nhiên phân hóa theo hướng Đông-Tây. Từ Đông sang Tây, từ biển vào đất liền, thiên...