Test yourself 2 – trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2 –...
1. Listen to the recording and mark the stressed syllables in the following sentences. (Nghe đoạn ghi âm và đánh dấu những âm tiết được nhấn mạnh trong câu sau đâ
Writing – trang 40 Unit 10 SBT Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing – trang 40 Unit
1.  The following table shows the categories of courses and their respective proportion of students (in percentages) in ten universities’ e-learning programmes. Writ
Speaking – trang 39 Unit 10 Sách bài tập Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking – trang 39
1. Work with a partner. Discuss whether you think each of the following activities is helpful for lifelong learners or not. (Làm việc với một người bạn. Thảo luận
Reading – trang 37 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading – trang 37...
1. Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D) for each blank. (Đọc văn bản sau đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất (A, B, C hoặc D) cho mỗ
Quảng cáo


Reading – trang 30 Unit 9 SBT Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading – trang 30 Unit
1. Read the text about tips for students to secure work experience. Choose the appropriate heading (a-j) for each paragraph. (Đọc văn bản về lời khuyên dành cho s

Luyện tập

Bài 9 trang 28 Sách bài tập Sinh 12: Sự tương tác giữa các gen không alen và sự tương tác giữa các gen...
Bài 9 trang 28 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Sự tương tác giữa các gen không alen và sự tương tác giữa các...
Bài 2 trang 180 sgk Hóa lớp 12 nâng cao, Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch...
Bài 34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm - Bài 2 trang 180 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao. Dãy nào...
Nêu cảm nghĩ về nhân vật tôi, Dũng, những thanh niên Hà Nội, Nhân vật “tôi”; Thấp thoáng sau những dòng chữ là hình...
Một người Hà Nội - Nguyễn Khải - Nêu cảm nghĩ về nhân vật tôi, Dũng, những thanh niên Hà Nội. Nhân vật “tôi”;...
Lý thuyết các hạt sơ cấp, A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
Các hạt sơ cấp - Lý thuyết các hạt sơ cấp. A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC ...
Bài 32 Trang 173 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường và ....
Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường và . Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi...