Test yourself 2 trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2 trang
2     Use the correct form of the words in brackets to complete the sentences. (Sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)
Writing trang 40 Unit 10 SBT Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 40 Unit
1. The given table illustrates the categories of courses in e-learning programmes provided by ten universities. bảng được đưa ra minh họa các danh mục khóa học trong chương trình
Speaking trang 39 Unit 10 Sách bài tập Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 39
1. Work with a partner. Discuss whether you think each of the following activities is helpful for lifelong learners or not. (Làm việc với một người bạn. Thảo luận

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 2 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao, Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt saccarozơ, mantozơ,etanol và fomanđehit, người...
Bài 6. Saccarozo - Câu 2 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao. Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt...
Bài 1.17 trang 21 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi E và F lần lượt là trung...
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của B’C’ và C’D’.. Bài 1.17 trang 21 sách bài tập...
Soạn ngắn gọn bài Đọc thêm Đất nước – Nguyễn Đình Thi Ngữ Văn 12
Soạn Đọc thêm Đất nước - Nguyễn Đình Thi siêu ngắn. Trả lời câu 1,2 ,3,4,5 trang 126 SGK Ngữ văn 12, tập 1. Câu...
Bài 61 sách giải tích 12 nâng cao trang 118, Vẽ đồ thị hàm số
Vẽ đồ thị hàm số. Bài 61 sách giải tích 12 nâng cao trang 118 - Bài 6. Hàm số lũy thừa Bài 61. a)...
Bài 10 trang 158 sgk vật lí 12, Chọn câu đúng.
Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng - Bài 10 trang 158 sgk vật lí 12. Chọn câu đúng. ...