Test yourself 2 – trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
1. Listen to the recording and mark the stressed syllables in the following sentences. (Nghe đoạn ghi âm và đánh dấu những âm tiết được nhấn mạnh trong câu sau đâ
Writing – trang 40 Unit 10 SBT Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing –...
1.  The following table shows the categories of courses and their respective proportion of students (in percentages) in ten universities’ e-learning programmes. Writ
Speaking – trang 39 Unit 10 Sách bài tập Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần...
1. Work with a partner. Discuss whether you think each of the following activities is helpful for lifelong learners or not. (Làm việc với một người bạn. Thảo luận
Reading – trang 37 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
1. Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D) for each blank. (Đọc văn bản sau đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất (A, B, C hoặc D) cho mỗ
Reading – trang 30 Unit 9 SBT Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading –...
1. Read the text about tips for students to secure work experience. Choose the appropriate heading (a-j) for each paragraph. (Đọc văn bản về lời khuyên dành cho s

Luyện tập

Báo cáo thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng, 1. Thí nghiệm 1: So sánh khả năng phản...
Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri magie nhôm và hợp chất của chúng - Báo cáo thực hành: Tính chất của natri,...
Bài tập 1 trang 92, 93 SBT Sử 12: Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.
Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.. Bài tập 1 trang 92, 93 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 - Bài 20....
Đề 2 trang 23 SBT Hình học 12: Cho khối tứ diện đều ABCD cạnh bằng a. Gọi A’, B’, C’, D’ lần lượt...
Cho khối tứ diện đều ABCD cạnh bằng a. Gọi A’, B’ , C’ , D’ lần lượt là trọng tâm của các tam...
GRAMMAR – Unit 3, Không có quy tắc nhất định về trọng âm ở tiếng Anh. Tuy nhiên có một số quy tắc thông...
Unit 3: Ways Of Socialising - Các cách thức giao tiếp xã hội - GRAMMAR - Unit 3. Không có quy tắc nhất định...
Bạn suy nghĩ gì về một thói quen trong xã hội: sự nịnh bợ: Lời khen ngợi phải chân thực, thích hợp, xúc động....
Nghị luận xã hội lớp 12 - Bạn suy nghĩ gì về một thói quen trong xã hội: sự nịnh bợ.. Lời khen ngợi...