Test yourself 2 trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2 trang
2     Use the correct form of the words in brackets to complete the sentences. (Sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)
Writing trang 40 Unit 10 SBT Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 40 Unit
1. The given table illustrates the categories of courses in e-learning programmes provided by ten universities. bảng được đưa ra minh họa các danh mục khóa học trong chương trình
Speaking trang 39 Unit 10 Sách bài tập Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 39
1. Work with a partner. Discuss whether you think each of the following activities is helpful for lifelong learners or not. (Làm việc với một người bạn. Thảo luận

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 5.21 trang 223 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12: Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường
Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường sau. Bài 5.21 trang 223 sách bài tập (SBT) - Giải tích 12...
Bài 21 trang 60 SGK Hình học 12 Nâng cao, Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = c, AB = b. Tính...
Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = c, AB = b. Tính thể tích của khối tròn xoay sinh bởi tam giác...
Bài 39 trang 209 SGK giải tích 12 nâng cao, Giải các phương trình sau trên C:
Giải các phương trình sau trên C. Bài 39 trang 209 SGK giải tích 12 nâng cao - Ôn tập chương IV -...
Lý thuyết khối đa diện lồi và khối đa diện đều: Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Lý thuyết khối đa diện lồi và khối đa diện đều: Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều. Khối đa...
Bài 3, 4, 5 trang 165 Sinh 12, Bài 3.Hãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian, ý nghĩa sinh...
Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật - Bài 3, 4, 5 trang 165 SGK Sinh 12. Bài 3.Hãy...