Test yourself 2 trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2 trang
2     Use the correct form of the words in brackets to complete the sentences. (Sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)
Writing trang 40 Unit 10 SBT Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 40 Unit
1. The given table illustrates the categories of courses in e-learning programmes provided by ten universities. bảng được đưa ra minh họa các danh mục khóa học trong chương trình
Speaking trang 39 Unit 10 Sách bài tập Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 39
1. Work with a partner. Discuss whether you think each of the following activities is helpful for lifelong learners or not. (Làm việc với một người bạn. Thảo luận

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 11 trang 96 Hình học 12: Cho đường thẳng △ đi qua điểm M ( 2 ; 0 ; -1 )
Bài 11 trang 96 SGK Hình học 12: Ôn tập chương III - Phương pháp toạ độ trong không gian. Phương trình tham số...
Câu 8.6 trang 74 Sách bài tập Hóa 12 NC Hãy trình bày cách nhận biết cation của từng dung dịch muối
Hãy trình bày cách nhận biết cation của từng dung dịch muối trên. Câu 8.6 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao...
Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế-xã hội của nước ta sau 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi...
Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế-xã hội của nước ta sau 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi...
Cảm nhận về đoạn thơ Không ai chôn cất tiếng đàn đáy giếng, Không ai chôn cất tiếng đàn,Tiếng đàn như cỏ mọc hoang...
Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo - Cảm nhận về đoạn thơ Không ai chôn cất tiếng đàn ...đáy giếng. Không ai...
Bài 5.34 trang 38 sách bài tập (SBT) Hoá học12: Tính thể tích dung dịch HNO3 1M ít nhất cần dùng để tác dụng...
Tính thể tích dung dịch HNO3 1M ít nhất cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15...