Test yourself 2 trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2 trang
2     Use the correct form of the words in brackets to complete the sentences. (Sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)
Writing trang 40 Unit 10 SBT Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 40 Unit
1. The given table illustrates the categories of courses in e-learning programmes provided by ten universities. bảng được đưa ra minh họa các danh mục khóa học trong chương trình
Speaking trang 39 Unit 10 Sách bài tập Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 39
1. Work with a partner. Discuss whether you think each of the following activities is helpful for lifelong learners or not. (Làm việc với một người bạn. Thảo luận

Quảng cáo

Luyện tập

Phân tích truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi: Nguyễn Thi có một tâm hồn tha thiết, yêu thương và...
Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi - Phân tích truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi.. Nguyễn...
Câu 3.25 trang 185 sách bài tập – Giải tích 12: Một hình phẳng được giới hạn bởi . Ta chia đoạn [0; 1]...
Một hình phẳng được giới hạn bởi . Ta chia đoạn thành n phần bằng nhau tạo thành một hình bậc thang (bởi...
Reading – Unit 9 trang 96 Tiếng Anh 12, Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và...
Unit 9 : Deserts - Sa Mạc - Reading - Unit 9 trang 96 Tiếng Anh 12. Work in pairs. Ask and answer the...
Câu 4.28 trang 181 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Viết dạng lượng giác của mỗi số phức
Viết dạng lượng giác của mỗi số phức sau:. Câu 4.28 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Bài 3....
Bài 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 trang 72 sách bài tập (SBT) Hóa 12:7. Phát biểu nào dưới đây không đúng
7.7. Phát biểu nào dưới đây không đúng ?. Bài 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 trang 72 sách bài tập (SBT) Hóa học 12 -...