Trang chủ Lớp 12 SBT Tiếng Anh lớp 12 mới Reading trang 37 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Anh 12 mới:...

Reading trang 37 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading trang 37 Unit...

Tổng hợp các bài tập trong phần Reading – trang 37 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới. Reading – trang 37 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới – Unit 10: Lifelong Learning – Học tập suốt đời

Advertisements (Quảng cáo)

1. Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D) for each blank. (Đọc văn bản sau đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất (A, B, C hoặc D) cho mỗi chỗ trống.)

Strategies to promote lifelong learning

Lifelong learning is now becoming a (1) ______ for everyone in the modern world. Many people, however, find it overwhelming, as being lifelong learners they will have to keep studying for their entire life. The following are several strategies to (2) ______  lifelong learning.

First, start with a clear purpose. Study something that you will likely have many uses for in the future. Design learning goals that should serve you in your career path, as we’i as in your personal interests. You will need to think of the learning (3) ______ as continuous investment rather than a one-off endeavour.

Second choose to study something that is really enjoyable for you. You will need to have fun all through the (4) ______of knowledge and skills, which will be an endless journey. The ‘fun’ part will always keep you motivated, even during the hard times.

Third, you will need to accept that nowadays education is not simply the preparator for life. New times mean new ways: life is education itself. With this mindset you will embrace (5) ______as opportunities for growth.

Fourth, (6_______ learning is not just about keeping on studying; you will need to tn nk through what you have learned, and find out how to apply it to your work and personal life. Don’t read too much and use your brain too little. Think more often meditate on the ideas that you feel might make your work and/or life better.

Those are the key (7)____to make sure your lifelong learning is studying smart rather than studying hard. Remember, the lifelong learning movement is unstoppable; and the world is now divided not (8) ______the strong and the weak; not into the smart and the foolish; not into the fortunate and the disadvantaged.The distinction to be drawn is between learners and non-learners: those who refuse to learn throughout life.

1

A. hobby

B. must

C. have to

D. danger

2

A. change

B. innovate

C. update

D. promote

3

A. experience

B. experiment

C. example

D. examination

4

A. pursuit

B. path

C. study

D. chase

5

A. advantages

B. chances

C. challenges

D. disadvantages

6

A. lifelong

B. instant

C. distance

D. online

7

A. portions

B. strategies

C. elements

D. factors

8

A. for

B. in

C. to

D. into

Đáp án:

Advertisements (Quảng cáo)

1.B    2. D    3. A     4. A    5. C    6.A   7.B  8.D

2. Read the text again and choose the best answer for the following questions. (Đọc lại bài và chọn câu trả lời đúng nhất cho những câu hỏi sau.)

1. For which of these purposes does the writer suggest several strategies? Tác giả gợi ý một số chiến lược cho mục đích nào sau đây?

A. To encourage lifelong learning. Để khuyến khích học tập suốt đời.

B. To complain about lifelong learners. Khiếu nại về người học suốt đời.

C. To discourage lifelong learning. Ngăn cản học tập suốt đời. 

2. The word ‘journey’ in paragraph 3 refers to ___________ Từ ‘journey’ trong đoạn 3 ám chỉ:

A. the fun of learning (thú vui của học tập)

B. study at university (học ở Đại học)

C. the ongoing pursuit of knowledge and skills (việc theo đuổi liên tục kiến thức và kỹ năng)

3. Which strategy is NOT mentioned in the text? Chiến lược nào KHÔNG được đề cập trong văn bản?

A. Learning something that interests you. Học cái gì đó mà bạn quan tâm.

B. Paying someone to learn for you. Trả tiền ai đó để học cho bạn

C. Motivating yourself to learn effectively. Tạo động lực cho chính mình để học tập hiệu quả.

4. The phrase “studying smart rather than studying hard’ means (cụm từ “học tập thông minh hơn là học tập chăm chỉ ‘có nghĩa)

A. learners should study wisely (người học nên học một cách khôn ngoan)

B. learners should study diligently (người học nên học chăm chỉ)

C. learners should study voluntarily (người học nên học một cách tự nguyện)

5. What is the writer’s opinion about the main division in the world today? quan điểm của người viết về sự phân chia chính trong thế giới ngày nay là gì?

A. It’s the difference between weak people and strong people. Đó là sự khác biệt giữa những người yếu và người mạnh mẽ.

B. It’s the difference between learners and non-learners. Đó là sự khác biệt giữa người học và không học.

C. It’s the difference between smart people and foolish people. Đó là sự khác biệt giữa những người thông minh và những người ngu ngốc.

Đáp án:

1. A

2. C

3. B

4. A

5. B

3     Based on the information in the text, decide whether the following statements are true (T) or false (F). Tick the correct box. (Dựa trên các thông tin trong văn bản, quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T) hoặc sai (F). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

T

F

1

The learning experience should be considered as a one- off effort. trải nghiệm học tập cần được coi là một nỗ lực một lần.

2

Lifelong learners may feel overwhelmed by their study. người học suốt đời có thể cảm thấy choáng ngợp bởi sự học tập của họ.

3

Learners’ performance should be similar to that of actors as their study is similar to a play in the theatre. hiệu quả của người học nên tương tự như của các diễn viên vì sự học tập của họ là tương tự như một vở kịch trong nhà hát.

4

Learners should apply what they have learned to their work and personal life. Người học nên áp dụng những điều đã học vào công việc và cuộc sống cá nhân.

5

Lifelong learning is a journey that never ends. Học tập suốt đời là một cuộc hành trình không bao giờ kết thúc.

Đáp án:

1. F

2.T

3. F

4. T

5.T