Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 10.9 trang 27 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Một...

Bài 10.9 trang 27 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Một âm có cường độ 10 w/m2 sẽ gây ra nhức tai. Giả sử một nguồn âm kích...

Một âm có cường độ 10 w/m2 sẽ gây ra nhức tai. Giả sử một nguồn âm kích thước nhỏ s đặt cách tai một khoảng d = 1 m.. Bài 10.9 trang 27 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 10. Đặc trưng vật lý của âm

10.9. Một âm có cường độ 10 w/m2 sẽ gây ra nhức tai. Giả sử một nguồn âm kích thước nhỏ s đặt cách tai một khoảng d = 1 m.

a)  Để âm do nguồn phát ra làm nhức tai, thì công suất  P của nguồn phải bằng bao nhiêu ?

b) Giả sử nguồn có công suất đó. Hỏi mức cường độ âm do nguồn gây ra tại một điểm ở cách 1 km là bao nhiêu ?

Quảng cáo

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Cường độ âm I do một nguồn điểm có công suất P gây ra tại một điểm ở cách nguồn môt khoảng Rỉa : \(I = {P \over {4\pi {R^2}}}\,\) do đó \(P = 4\pi {R^2}I\)

với R = 1 m, I = 10 w/m2, ta được 😛 = 4.3,14.10 = 125,6 W.

b) Ở khoảng cách 1 km = 1 000 m, cường độ âm giảm 10002 = 106 lần so với khoảng cách 1 m, tức là : \(I’ = {I \over {{{10}^6}}} = {{10} \over {{{10}^6}}} = {10^{ – 5}}\,\,{\rm{W}}/{m^2}\).

Vậy mức cường độ âm tính ra đêxiben là :\(L = 10\lg {{I’} \over I} = 10\lg {{{{10}^{ – 5}}} \over {{{10}^{ – 12}}}} = 70\,dB\)