Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 36.16 trang 109 SBT Vật Lý 12: Tính năng lượng liên...

Bài 36.16 trang 109 SBT Vật Lý 12: Tính năng lượng liên kết riêng của...

Chia sẻ
Tính năng lượng liên kết riêng của . Bài 36.16 trang 109 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

36.16. Tính năng lượng liên kết riêng của \({}_4^9Be;{}_{29}^{64}Cu;\,{}_{47}^{108}Ag\). Cho biết : m( \({}_4^9Be\)) = 9,0108 u; m(\({}_{29}^{64}Cu\)) = 63,913 u; m(\({}_{47}^{108}Ag\)) = 107,878 u.

Hướng dẫn giải chi tiết

– Năng lượng liên kết của hạt nhân  \({}_4^9Be\) : Wlk = Δm.c2 = (4.mP +6.mn – mBe).c2 = 0,0679.c2 = 63,249 MeV.

– Suy ra năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \({}_4^9Be\)  :\({{{W_{lk}}} \over A} = {{63,125} \over {10}} = 6,325MeV/nuclon\)

 -Năng lượng liên kết của hạt nhân  \({}_{29}^{64}Cu\) : Wlk = Δm.c2 = (29.mP +35.mn – mCu).c2 

Quảng cáo

– Suy ra năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \({}_{29}^{64}Cu\)  :\({{{W_{lk}}} \over A} = 8,75 MeV/nuclon\)

 -Năng lượng liên kết của hạt nhân  \({}_{47}^{108}Ag\) : Wlk = Δm.c2 = (47.mP +61.mn – mAg).c2 

– Suy ra năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \({}_{47}^{108}Ag\)  :\({{{W_{lk}}} \over A} = 8,56 MeV/nuclon\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...