Quảng cáo

Luyện tập

Bài 4 trang 61 giải tích 12: Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 4 trang 61 sgk giải tích 12: Bài 2. Hàm số lũy thừa. Bài 4. Hãy so sánh các số sau với 1 ...
Writing – Unit 8 trang 64 SBT Tiếng Anh 12: chỉ ra câu kết hợp đúng nhất những từ và cụm từ
Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 8 phần Writing. Writing - Unit 8 trang 64 Sách bài tập (SBT) Tiếng...
Listening- Unit 16 trang 178 Anh 12, Work ill pairs. Ask and answer the following questions; Which ASEAN countries use English as a second...
Unit 16 : The Associantion Of Southeast Asian Nations - Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á - Listening- Unit 16 trang 178...
Bài 6 trang 223 SGK Hóa 12 nâng cao, Từ Fe, hãy trình bày 3 phương pháp điều chế trực tiếp muối FeSO4. Viết...
Bài 45. Luyện tập - Bài 6 trang 223 SGK hóa học 12 nâng cao. Từ Fe, hãy trình bày 3 phương pháp điều...
Bài 2.38 trang 15 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về:
Bài 2.38 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về:. Bài 8. Xenlulozơ Tinh bột...