Trang chủ Lớp 12 Tiếng anh lớp 12 Reading – Unit 5 trang 52 Anh 12, Ask and answer the...

Reading – Unit 5 trang 52 Anh 12, Ask and answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)...

Unit 5 : Higher Education – Giáo Dục Đại Học – Reading – Unit 5 trang 52 Tiếng Anh 12. Ask and answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

   READING

   ❖  Before You Read

   Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

   1. How do you say in English the names of these universities?

   2.What university would you like to apply for and why?

   Answer

   1 – Hue University: Đại học Huế

   – Hanoi University of Architecture: Đại học kiến trúc Hà Nội

   – Hanoi University of Natural Science: Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội

   2. I’d like to apply for Hue University because Hue is the only place where there are national historical remains left: such as royal palaces and lombs, etc…. Moreover, its Department of Court National Culture is the best of all, especially in folk music and dances. This is the most distinctive of our national culture wc should conserve and safeguard it.

   ❖ While You Read

   Three students talk about their first impressions of university life. Read the passage and then đo the tasks that follow. (Ba sinh viên nói về cảm nghĩ đầu tiên của họ về đời sống ở đại học. Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập kèm theo.)

Click tại đây để nghe:

    Sarah

   Ngày cuối tuần đầu tiên tôi đi chơi với những người bạn mới, đi bộ quanh khuôn viên đại học. Thật thích thú, nghĩ về tôi học trường đại học thế nào, gặp những người có thể là những người bạn tốt của tôi. Điều thú vị nhất là tôi không phải giải thích cho cha mẹ tôi đi đâu, đi với ai và tôi phải về nhà lúc mấy giờ!

   Vào một tối Thứ Bảy, tôi theo một bạn cùng phòng dự một bữa tiệc. Những người ở bữa tiệc bận chơi trò chơi, và dường như không ai để ý sự hiện hữu của tôi. Bất chợt tôi cảm thấy cô đơn. Ngăn chặn những giọt nước mắt, tôi chạy về phòng, nghĩ có lẽ tôi không bao giờ cảm thấy thoải mái ở trường đại học.

   Ellen

   Bạn cùng phòng của tôi luôn để cửa sổ mở, ngay cả khi bên ngoài 100C và đi ngủ lúc 10 giờ mỗi đêm. Khi chị ấy bị bệnh sau những giữa học kì, chị ấy đổ lỗi cho việc tôi đánh máy và để đèn cháy trong khi chị ấy cố gắng ngủ.

   Đầu tiên, trường đại học làm cho tôi nản lòng đôi chút. Tôi tốt nshiệp ở một trường nhỏ. Sau khi gặp đi gặp lại cùng những người đó nhiều năm, tôi ngạc nhiên, nhưng hơi sợ, sống ở một nơi dường như tôi chưa bao giờ thấy cùng một người hai lần.

   Brenden

   Năm đầu ở trường đại học có lẽ là năm đẹp nhất và thử thách nhất trong đời tôi. Về việc học, tôi thật thích thú. Tham gia vào Dự án Kĩ thuật Nâng cao cho tôi dịp sử dụng tính sáng tạo và kiến thức để giúp xã hội.

  Về giao tiếp (xã hội), tôi kết nhiều bạn mới qua ngành kĩ thuật lẫn việc sống ở khuôn viên trường Đại học Thánh Gioan. Lịch giao tiếp của các trường đại học cung cấp nhiều cơ hội để gặp gỡ nhiều sinh viên không cùng ngành kĩ thuật cũng như các kĩ sư khác, nhiều người trong họ đã trở thành những nsười bạn thân của tôi.

   Task 1: Complete the following sentences, using the right forms or the words in the box. (Hoàn chỉnh các câu sau. dùng dạng đúng của những từ trong khung.)

Campus         blame       scary   challenge       amazing

   1. The new library was built in the centre of the…………..

Quảng cáo
Đang tải...

   2. They…………….the rise in oil prices for the big increase in inflation.

   3. That’s the………………story I’ve ever heard.

   4. Intelligent boys like to study something if it really………………them.

   5. The new car goes at an…………………….speed.

1. campus        2. Blamed       3. scariesi        4. challenges       5. amazinu

   Task 2: Find out who: (Tìm ra ai.)

   a. attended a party on the first weekend at college.

   b. didn’t get on very well with the roommate.

   c. was not used to meeting different people every day at college.

   d. liked having a chance to be creative.

   e. was very excited about going to college.

   f. enjoyed the first year at college.

   Sarah: (1)________________                            (2)___________

   Ellen: (3)_________________                            (4)___________

   Brenden: (5)______________                            (6)___________

   Sarah : a, e                           Ellen : b, c                       Brenden : d, f

   Task 3 : Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

   1. What did Sarah do on the first weekend?

   2. Why did Sarah feel so lonely at the party?

   3. What problems did Ellen have with her roommate?

   4. What did Brenden think about his first year at college?

   5. What does the social calendar of the colleges provide him?

   Answer

   1. She went out with her new friends, walking around the campus.

   2. Because she felt no one seemed lo nolice her

   3. Her roommate left the window open all the time, even in the cold weather, went to bed late and blamed her typine and having the fight on

   4. He thought it was probably the best and most challenging year of his life.

   5. It provides him with a lot of opportunities to meet non-engineering students as well as other engineers.


Mục lục môn Tiếng Anh 11(cũ)