Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chinh tả – Tuần 25 Trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng...

Chinh tả – Tuần 25 Trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 Chọn bài tập 1 hoặc 2 1. Điển vào chỗ trống tr...

Chọn bài tập 1 hoặc 2 :
1. Điển vào chỗ trống : tr hoặc ch
. Chinh tả – Tuần 25 Trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chinh tả – Tuần 25 Trang 33 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập

Chọn bài tập 1 hoặc 2 :

1. Điển vào chỗ trống : tr hoặc ch

Góc sân nho nhỏ mới xây

       Chiều …iều em đứng nơi này em …ông

          Thấy …ời xanh biếc mênh mông

         Cánh cò ….ớp …ắng …ên sông Kinh Thầy.

2 Điền vào chỗ trống : ut hoặc ưc

     –  Chỉ còn dòng suối lượn quanh

      Th..ˊ..  nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

–  Gió đừng làm đ..´… dây tơ

Quảng cáo

Cho em sống trọn tuổi thơ – cánh diều

TRẢ LỜI:

Chọn bài tập 1 hoặc 2:

1. Điển vào chỗ trống:  tr hoặc ch

Góc sân nho nhỏ mới xây

        Chiều chiều em đứng nơi này em trông

          Thấy trời xanh biếc mênh mông

          Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy.

2. Điền vào chỗ trống: ưt hoặc ưc

       – Chỉ còn dòng suối lượn quanh

     Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

– Gió đừng làm đứt dây tơ

 Cho em sống trọn tuổi thơ – cánh diều.

Quảng cáo