Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chính tả – Tuần 26 Trang 37 Vở BT Tiếng Việt 3...

Chính tả – Tuần 26 Trang 37 Vở BT Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn bài tập 1 hoặc 2 . 1 Tìm và viết tiếp vào chỗ...

Chọn bài tập 1 hoặc 2 .
1 Tìm và viết tiếp vào chỗ trống tên các đồ vật, con vật:
. Chính tả – Tuần 26 Trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 26 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

Chọn bài tập 1 hoặc 2.

1. Tìm và viết tiếp vào chỗ trống tên các đồ vật, con vật:

 

Bắt đầu bằng r

 

Bắt đầu bằng d

 

 

Bắt đầu bằng gi

 rổ,……………………..

 dế,…………………

 giường,………….

2. Viết vào bảng sau những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh :

Quảng cáo

TRẢ LỜI:

Chọn bài tập 1 hoặc 2:

1. Tìm và viết tiếp vào chỗ trống tên các đồ vật, con vật:

 

Bắt đầu bằng r

 

Bắt đầu bằng d

 

 

Bắt đầu bằng gi

rổ, rá, rương, rắn, rết, rây, rẩy, rươi, ….

dế, dụ dỗ, dương cầm, diều hâu, diều….

giường, giàn giáo, gián, giun, giày, giẻ, giỏ, …

 2. Viết vào bảng sau những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh.