Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 1 trang 59 Toán 6 SGK cánh diều: Thực hiện các...

Bài 1 trang 59 Toán 6 SGK cánh diều: Thực hiện các phép tính sau: a) 4 . 25 – 12 . 25 + 170 : 10...

Giải bài 1 trang 59 Toán 6 tập 1 Sách cánh diều. Bài tập cuối chương 1 Số tự nhiên

Câu hỏi: Thực hiện các phép tính sau:

a) 4 . 25 – 12 . 25 + 170 : 10;

b) (7 + 33+ 32) . 4 – 3;

c) 12 : {400 : [500 – (125 + 25 . 7)};

d) 168 + {[2 . (24+ 32) – 2560] :72}.

Giải: 

a) 4 . 25 – 12 . 25 + 170 : 10

= (4 . 25) – (12 . 25) + (170 : 10)

= 100 – 300 + 17

= -183

b) (7 + 33+ 32) . 4 – 3

= (7 + 27 + 9) .4 – 3

= 43 . 4 – 3

Quảng cáo

= (43 . 4) – 3

= 45

c) 12 : {400 : [500 – (125 + 25 . 7)}

= 12 : {400 : [500 – (125 + 175)}

= 12 : (400: 200)

= 12 : 2

= 6

d) 168 + {[2 . (24+ 32) – 2560] : 72}.

= 168 + [2 . (16 + 9) – 1] : 49

= 168 + 49: 49

= 168 + 1

= 167