Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 3, 4, 5 trang 29 Toán 6 cánh diều: Tính giá...

Bài 3, 4, 5 trang 29 Toán 6 cánh diều: Tính giá trị của biểu thức...

Giải bài 3, 4, 5 trang 29 SGK Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Tính giá trị của biểu thức

Bài 3: a) 32 . 53 + 92

b) 83 : 42 – 52

c) 33 . 92 + 52 .9 + 18 : 6

Bài 4: a) 32 – 6 . ( 8 – 23) + 18

b) ( 3 . 5 – 9)3 . (1 + 2 . 3)2 + 42

Bài 5: a) 9234 : [3 . 3 . (1 + 83)]

b) 76 – {2 . [2 . 52 – (31 – 2 . 3)]} + 3 . 25

Giải:

Bài 3: a) 32 . 53 + 9

= 9 . 125 + 81 = 1 125 + 81 = 1 206

b) 83 : 42 – 52 = 512 : 16 – 25 = 32 – 25 = 7

c) 33 . 92 + 52 .9 + 18 : 6 = 27 . 81 – 25 . 9 + 3

Quảng cáo

= 2 187 – 225 + 3 = 1 962 + 3 = 1 965

Bài 4: a) 32 – 6 . ( 8 – 23) + 18 = 32 – 6 . (8 – 8) + 18

= 32 – 6 . 0 + 18 = 32 + 18 = 50

b) ( 3 . 5 – 9)3 . (1 + 2 . 3)2 + 42

= (15 – 9)3 . (1 + 6)2 + 42

= 63 . 72 + 42 = 216 . 49 + 16 = 10 584 + 16 = 10 600

Bài 5. a) 9234 : [3 . 3 . (1 + 83)]

= 9 234 : [ 3 . 3 . ( 1 + 512)]
= 9234 : [3 . 3 . 513] = 9 234 : 4617 = 2

b) 76 – {2 . [2 . 52 – (31 – 2 . 3)]} + 3 . 25

= 76 – {2 . [2 . 25 – (31 – 6)]} + 75
= 76 – {2 . [50 – 25]} + 75 = 76 – {2 . 25} + 75 = 76 – 50 + 75 = 101