Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 3 trang 8 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1: Viết...

Bài 3 trang 8 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó...

Giải bài 3 trang 8 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 1: Tập hợp

Câu hỏi: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó:

a, A = {x | x là số tự nhiên chẵn, x < 14}

b, B = {x | x  là số tự nhiên chẵn, 40 < x < 50}

c, C = {x | x là số tự nhiên lẻ, x < 15}

d, D = {x | x là số tự nhiên lẻ, 9 < x < 20}

Quảng cáo

Giải:  a, A = {0; 2; 4; 6; 8; 10; 12}

b, B = {42; 44; 46; 48}

c, C = {1; 3; 5; 7; 9; 11; 13}

d, D = {11; 13; 15; 17; 19}