Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 4 trang Toán 6 tập 1 cánh diều: Viết mỗi tập...

Bài 4 trang Toán 6 tập 1 cánh diều: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó...

Giải bài 4 trang 8 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 1: Tập hợp

Câu hỏi: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó:

a) A = {0; 3; 6; 9; 12; 15}

b) B = {5; 10; 15; 20; 25; 30}

Quảng cáo

c) C = {10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90}

d) D = {1; 5; 9; 13; 17}.