Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 5 trang 40 Toán 6 SGK Cánh diều: Các lớp 6A,...

Bài 5 trang 40 Toán 6 SGK Cánh diều: Các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E có số học sinh tương ứng là 40; 45; 39; 44; 42...

Giải bài 5 trang 40 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Câu hỏi: Các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E có số học sinh tương ứng là 40; 45; 39; 44; 42. Hỏi:

a. Lớp nào có thể xếp thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau?

b. Lớp nào có thể xếp thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau?

c. Có thể xếp tất cả học sinh của năm lớp đó thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau được không?

d. Có thể xếp tất cả học sinh của năm lớp đó thành 5 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau được không?

Giải:

Quảng cáo

Tất cả học sinh của năm lớp đó là: 40 + 45 + 39 + 44 + 42 = 210 (học sinh)

a. Lớp có thể xếp thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng như nhau

Thật vậy có thể xếp thành 9 hàng với số học sinh như nhau.

c. Do 210 chia hết cho 3 nên có thể xếp tất cả học sinh của năm lớp đó thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau.

d. Do 210 không chia hết cho 9 nên có thể xếp tất cả học sinh của năm lớp đó thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau.