Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 6 trang 58 Toán 6 SGK cánh diều: Câu lạc bộ...

Bài 6 trang 58 Toán 6 SGK cánh diều: Câu lạc bộ thể thao của một trường trung học cơ sở có không quá 50 học sinh tham gia...

Giải bài 6 trang 58 Toán 6 tập 1 Sách cánh diều. Bài 13: Bội chung và bội chung nhỏ nhất

Câu hỏi: Câu lạc bộ thể thao của một trường trung học cơ sở có không quá 50 học sinh tham gia. Biết rằng khi chia số học sinh trong câu lạc bộ đó thành từng nhóm 5 học sinh hoặc 8 học sinh thì vừa hết. Câu lạc bộ thể thao đó có bao nhiêu học sinh.

Giải: Gọi: x là tổng số học sinh của CLB

Khi đó: x là bội chung của 5 và 8, x < 50

Quảng cáo

Ta có: BC(5,8) = 40, 80, 120,…

Mà x < 50 => x = 40

Vậy: Câu lạc bộ thể thao đó có 40 học sinh