Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 6 trang 88 Toán 6 SGK Cánh diều: Tìm số nguyên...

Bài 6 trang 88 Toán 6 SGK Cánh diều: Tìm số nguyên x, biết: a) 4 . x + 15 = – 5...

Giải bài 6 trang 88 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài Tập Cuối Chương 2: Số Nguyên

Câu hỏi: Tìm số nguyên x, biết:

a) 4 . x + 15 = – 5;

b) (- 270) : x – 20 = 70.

Giải: 

a) 4 . x + 15 = – 5

<=> 4 . x = – 5 – 15

<=> 4 . x = – 20

Quảng cáo

<=> x = – 20 : 4

=> x = – 5

b) (- 270) : x – 20 = 70.

<=> (- 270) : x = 70 + 20

<=> (- 270) : x = 90

<=> x = (- 270) : 90

=> x = – 3