Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 7 trang 51 Toán 6 Cánh diều: Một nhóm gồm 24...

Bài 7 trang 51 Toán 6 Cánh diều: Một nhóm gồm 24 bạn nữ và 30 bạn nam tham gia một số trò chơi...

Giải bài 7 trang 51 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất

Câu hỏi: Một nhóm gồm 24 bạn nữ và 30 bạn nam tham gia một số trò chơi. Có thể chia các bạn thành nhiều nhất bao nhiêu đội chơi sao cho số bạn nam cũng như số bạn nữ được chia đều vào các đội?

Giải: Gọi a là số đội được chia

Khi đó: a là ước chung lớn nhất của 24 và 36

Quảng cáo

Ta có: ƯC(24,30) = {1,2,3 ,6}

=> ƯCLN (24,30) = 6

Vậy có thể chia các bạn thành nhiều nhất 6 đội.