Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 8 trang 51 Toán 6 SGK Cánh diều: Một khu đất...

Bài 8 trang 51 Toán 6 SGK Cánh diều: Một khu đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài 48m, chiều rộng 42m...

Giải bài 8 trang 51 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất

Câu hỏi: Một khu đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài 48m, chiều rộng 42m. Người ta muốn chia khu đất ấy thành những mảnh hình vuông bằng nhau (với độ dài cạnh, đo theo đơn vị mét là số tự nhiên) để trồng các loại rau. Có thể chia được bằng bao nhiêu cách? Với cách chia nào thì diện tích của mảnh đất hình vuông là lớn nhất và bằng bao nhiêu?

Giải: 

Gọi: x là số cách chia mảnh đất thành các mảnh hình vuông bằng nhau

y là độ dài cạnh của mảnh đất hình vuông được chia theo cách chia lớn nhất

Khi đó: x là số ước chung của 48 và 42

Quảng cáo

y là ước chung lớn nhất của 48 và 42

Ta có: ƯC(42,48) = {1,2,3,6}

=> ƯCLN(42, 48) = 6

Vậy:

  • Số cách chia thành những mảnh hình vuông bằng nhau là 4 cách
  • Với cách chia độ dài là 6m thì diện tích của mảnh đất hình vuông là lớn nhất
  • S = 62 = 36 m 2