Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 7 trang 83 Toán 6 Cánh Diều: Tính một cách hợp...

Bài 7 trang 83 Toán 6 Cánh Diều: Tính một cách hợp lí: a) (- 16) . (- 7) . 5...

Giải bài 7 trang 83 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 5: Phép nhân các số nguyên

Câu hỏi: Tính một cách hợp lí:

a) (- 16) . (- 7) . 5;

b) 11 . (- 12) + 11 . (- 18);

c) 87 . (- 19) – 37 . (- 19);

d) 41 . 81 . (- 451) . 0

Quảng cáo

Giải: a) (- 16) . (- 7) . 5 = [(- 16) . 5] . (- 7) = 560.

b) 11 . (- 12) + 11 . (- 18) = 11 . [(- 12) + (- 18)] = 11 . [- (12 + 18)] = 11 . (- 30) = – 330.

c) 87 . (- 19) – 37 . (- 19) = (- 19) . (87 – 37) = (- 19) . 50 = – 950.

d) 41 . 81 . (- 451) . 0 = 0.