Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 8 trang 34 Toán 6 cánh diều tập 1: Một cửa...

Bài 8 trang 34 Toán 6 cánh diều tập 1: Một cửa hàng có hai loại khay nướng bánh. Loại khay thứ nhất chứa 3 chiếc bánh...

Giải bài 8 trang 34 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Câu hỏi: Một cửa hàng có hai loại khay nướng bánh. Loại khay thứ nhất chứa 3 chiếc bánh. Loại khay thứ hai chứa 6 chiếc bánh. Sau một số lần nướng bằng cả hai loại khay trên, người bán hàng đếm được số bánh làm ra 125 chiếc. Hỏi người bán hàng đã đếm hay sai số bánh làm được? Biết rằng mỗi lần nướng, các khay đều xếp đủ số bánh

Giải: Ta có 6  3 mà mỗi lần nướng, các khay đều xếp đủ số bánh nên tổng số bánh đếm được phải chia hết cho 3.

Mà 125 không chia hết cho 3 => người bán hàng đã đếm sai số bánh