Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 8 trang 88 Toán 6 SGK Cánh diều: Bác Dũng có...

Bài 8 trang 88 Toán 6 SGK Cánh diều: Bác Dũng có số tiền tiết kiệm trung bình mỗi tháng là 3 triệu đồng và tổng chi phí cả năm là 84 triệu...

Giải bài 8 trang 88 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài Tập Cuối Chương 2: Số Nguyên

Câu hỏi: Người ta sử dụng biểu thúc T= (I – E) : 12 để biểu diễn số tiền tiết kiệm trung bình mỗi tháng của một người, trong đó I là tổng thu nhập và E là tổng chi phí trong một năm của người đó. Bác Dũng có số tiền tiết kiệm trung bình mỗi tháng là 3 triệu đồng và tổng chi phí cả năm là 84 triệu đồng. Tính tổng thu nhập cả năm của bác Dũng.

Giải: – Tổng số tiền tiết kiệm của Bác Dũng trong 12 tháng: T = 3 (triệu đồng)

– Tổng chi phí cả năm của bác Dũng: E =  84 (triệu đồng)

Ta có biểu thức: T= (I – E) : 12

Thay:T = 3, E = 84 vào biểu thức ta được:

3 = (I – 12) : 12

Quảng cáo

<=> I – 12 = 3 . 12

<=> I – 12 = 36

<=> I = 36 + 12

=> I = 48

* Kết luận: Tổng thu nhập cả năm của bác Dũng là 48 triệu đồng.