Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Có bao nhiêu số từ 7 210 đến 7 220 chia hết...

Có bao nhiêu số từ 7 210 đến 7 220 chia hết cho 2...

Giải câu hỏi 1 trang 35 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Câu hỏi: Có bao nhiêu số từ 7 210 đến 7 220 chia hết cho 2?

Giải: 

Từ số 7 210 đến số 7 220 có 6 số chia hết cho 2 là:

7 210; 7 212; 7 214; 7 216; 7 218; 7 220