Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 15 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo: Tính...

Bài 1 trang 15 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo: Tính một cách hợp lí 30 . 40 . 50 . 60...

Giải bài 1 trang 15 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

Câu hỏi: Tính một cách hợp lí:

a) 2 021 + 2 022+ 2 023 + 2 024 + 2 025 + 2 026 + 2 027 + 2 028 + 2 029;

b) 30 . 40 . 50 . 60.

Giải: a) 2 021 + 2 022+ 2 023 + 2 024 + 2 025 + 2 026 + 2 027 + 2 028 + 2 029

= (2 021 + 2 029) + (2 022 + 2 028) + (2 023 + 2 027) + (2 024 + 2 026) + 2 025

= 4 050 + 4 050 + 4 050 + 4 050 + 2025

Quảng cáo

= 18 225

b) 30 . 40 . 50 . 60

= 40 . 50 . 30 . 60

= 2000 . 1800

= 3 600 000.